Voordelen van de Islamitische manier van leven

De Islamitische manier van leven is inderdaad een wijze van leven die voor zijn volgelingen het ware geluk brengt, op voorwaarde dat men de geboden volgt en zich onthoudt van wat is verboden. Men wordt niet beroofd van wat nodig is door de geboden van Islam. Integendeel, het is een goddelijke systeem van wetten, aan ons gegeven door de Schepper van de mens. Hij weet het beste, wat ons ten goede zal komen in deze wereld. Laten we een aantal van deze geboden bekijken om te zien of ze wel of niet gunstig zijn.

 • Rente:

  God, de Almachtige, zegt:(“O jullie die geloven, vreest Allah en zie af wat er van de rente die nog overblijft, als jullie gelovigen zijn.”)
  (2:278)

  Ieder bewuste denkend mens zal weten dat rente een vorm van onrechtvaardigheid is waardoor de rijken de rijkdom van de minder bedeelden consumeren. In het kort is het een verwerpelijke vorm van hebzucht die de zwakte van mensen uitbuit. Gezien vanuit een economisch perspectief, zorgt het dat de rijkdom in de handen van een paar mensen kan blijven. Vele niet-Moslims hebben zich uitgesproken tegen dit systeem en hebben de gebreken ervan bevestigd.

 • Onwettige seks:

  Wie in het Westen leeft zal ten volle beseffen wat een groot gevaarvoorkomt uit de seksuele vrijheid. De gevaren zijn onder meer ziekten die wijdverspreid zijn. God, de Verhevene, zegt: (“En nader niet de ontucht. Voorwaar, ontucht is een zedeloosheid en een slechte weg.”)
  (17:32)

  De Profeet zei:“Als onwettig seks wijd verspreid raakt onder de mensen, zullen ziekten worden verspreid die niet bekend waren bij vorige generaties.”
  (Ibn Majah)

 • Drinken van alcohol:

  De gevaren van drank zijn bevestigd door de medische wetenschap.God, de Almachtige, zegt: (“O, jullie die geloven! Voorwaar, de wijn en het gokken en de afgodsbeelden en pijlen om te verloten zijn onreinheden die tot het werk van de Satan behoren, vermijdt deze (zaken) dus. Hopelijk zullen jullie welslagen! Voorwaar, de Satan wil alleen maar vijandschap en haat onder jullie veroorzaken met behulp van wijn en gokken en door jullie af te houden van het gedenken van Allah en de saalat: houdt ermee op!”)
  (5:90-1)

  Er zijn een aantal medische redenen voor het verbod op de consumptie van alcohol. Miljoenen mensen sterven elk jaar als gevolg van drankgebruik. Een paar aan alcohol gerelateerde ziekten zijn:

  • Levercirrose
  • Verschillende vormen van kanker
  • Oesofagitis, gastritis, pancreatitis en hepatitis
  • Cardiomyopathie, hypertensie, angina en hartaanvallen
  • Beroerte, toevallen en verschillende types van verlamming
  • Perifere neuropathie, corticale atrofie, cerebrale atrofie
  • Talrijke endocriene stoornissen
  • Bloedarmoede, geelzucht en bloedplaatjes afwijkingen
  • Recidiverende luchtweginfecties, longontsteking, longemfyseem en longtuberculo
  • Tijdens de zwangerschap heeft alcoholgebruik een ernstig schadelijk effect op de foetus
 • Het eten van varkensvlees:

  Het is bevestigd door de medische wetenschap dat het eten van varkensvlees schade kan toebrengen aan de gezondheid van mensen. Vele ziekten worden verspreid, zeker als het vlees niet goed wordt bereid. God, de Verhevene, zegt: (“Verboden voor jullie zijn het kadaver, het bloed en het van de varkens en hetgeen waarover anders (dan de Naam) van Allah is uitgesproken, het gewurgde, het geslagene, het gevallene, het gestokene en dat waar de wilde dieren van gevreten hebben - behalve wat jullie geslachte hebben - en (verboden zijn) wat op de afgodsaltaren geslacht is en wat jullie met pijlen verloten. Dat is een zware zonde. Op deze dag wanhopen degenen die ongelovig zijn aan (de bestrijding van) jullie godsdienst. Vreest hen niet, maar vreest Mij. Vandaag heb Ik jullie godsdienst voor jullie vervolmaakt en heb Ik Mijn gunst voor jullie volledig gemaakt en heb Ik de Islam voor jullie als godsdienst gekozen. En wie door honger gedwongen is, zonder neiging tot zonde: Allah is dan Vergevensgezind, Meest Barmhartig.”)
  (5:3)

  Professor Hans-Heinrich Reckeweg, M.D. heeft gezegd: “De consumptie van varkensvlees verstikt langzaam het bindweefsel met slijm; bovendien is het zo verrijkt met vetten dat iemand wiens dieet bestaat uit veel varkensvlees, buitenwaarts snel lijkt op het dier dat hij heeft gegeten. We kennen allemaal het gezegde 'je bent wat je eet.' "
  (Biological Therapy vol. 1 no. 2 1983)

 • Strafrecht

  God, de Almachtige, says:(“En voor jullie zijn er in de Qishash leven (het principe van gelijke vergelding in het Islamitisch strafrecht), O bezitters van verstand, hopelijk zullen jullie (Allah) vrezen.”)
  (2:179)

  God, de Almachtige, heeft zeker de waarheid verteld. Wanneer straffen worden uitgevoerd, is het om het leven van mensen te redden en om de gemeenschap te beschermen en om de rijkdom en eer van de mensen te beschermen.

  Om succesvol te zijn moet er aan ieder willekeurig system, een invloedrijke macht ten grondslag liggen om het te ondersteunen. Mensen zouden gewoon door rood licht rijden als er geen systeem zou bestaan om mensen te straffen. Mensen zouden gewoon stelen als er geen afschrikmiddel aanwezig zou zijn. Kortom, er moet een invloedrijke macht aan het systeem ten grondslag liggen. Als er dergelijke macht niet aanwezig is, zal chaos wijdverspreid zijn.
  Het toepassen dit strafrecht is niet nieuw; het kwam vaker voor bij eerdere systemen van goddelijke wetgeving. God, de Alwijze, zegt: (“En Wij hebben daarin voor hen voorgeschreven: dat een leven voor een leven, een oog voor een oog, een neus voor een neus, een oor voor een oor, een tand voor een tand (vergolden wordt), en bij wonden geldt (ook) vergelding (Qishash). En wie het kwijtscheldt: het is voor hem een uitwissing (van zijn zonden). En wie niet oordeelt met wat Allah neergezonden heeft: zij zijn het die de onrechtvaardigen zijn!”)
  (5:45)

  De vraag is welke vorm van strafrecht effectiever is, als het gaat om het verminderen van de criminaliteit in de samenleving. Staan de goddelijke wetten die zijn doorgegeven door de Schepper van de mens boven die van de door de mens gemaakte systemen van wetgeving? De door mensen gemaakte wetten geven meer voorrang aan de onderdrukker dan de onderdrukte.
  De wetten zijn voor interpretatie vatbaar en men kan daardoor straf ontlopen. Geen enkel systeem van de wet in deze tijd heeft bewezen net zo effectief te zijn als de Islam.