Hoe Bereik je Waar Geluk

Waar geluk is te bereiken door een aantal fundamentele overtuigingen:

 • Geloven in God en zijn Eenheid
 • Geloof in de Engelen
 • Geloof in de Geopenbaarde Boeken
 • Geloof in de Boodschappers van Allah
 • Geloven in de Laatste Dag
 • Geloof in Voorbeschikking
 • Geloven in God en zijn Eenheid

  Wie gelooft in Allah en in Zijn Eenheid zal geleid worden naar het pad van geluk. Zijn hart zal tevreden zijn, en hij zal leven in een staat van pure kalmte. God, de Almachtige, zegt: (“(Zij zijn) degenen die gelovigen zijn en wiens harten tot rust komen door het gedenken van Allah. Weet: door het gedenken van Allah komen de harten tot rust.”)
  (13:28)

  Wanneer mensen de grootsheid kennen van Zijn schepper die alles heeft geschapen en Almachtig is over alles, zal hij nederig worden. Niets is aan hem gelijk. God, de Almachtige zegt: (“Allah, er is geen god dan Hij, de Levende, de Zelfstandige, sluimer noch slaap kan Hem treffen, aan Hem behoort toe wat er in de hemelen en wat er op de aarde is. Wie is degene die van voorspraak is bij Hem zonder Zijn verlof? Hij kent wat er voor hen is en wat er achter hen is. En zij kunnen niets van Zijn Kennis omvatten, behalve wat Hij wil. En Zijn Zetel strekt zich uit over de Hemelen en de Aarde en het waken over beide vermoeit Hem niet. En Hij is de Verhevene, de Almachtige.”)
  (2:255)

  Door te geloven in God, verkrijgt iemand waar geluk. Wanneer men geconfronteerd wordt met beproevingen, vraagt hij God rechtstreeks om verlichting van de problemen die hij tegenkomt. God zegt:(“En wanneer Mijn dienaren jou (O Mohammed) vragen stellen over Mij: voorwaar, Ik ben nabij, Ik verhoor de smeekbede van de smekende wanneer hij tot Mij smeekt. Laten zij aan Mij gehoor geven en in Mij geloven. Hopelijk zullen zij de juiste leiding volgen.”)
  (2:186)

  Ellende is het gevolg van het niet geloven in God, de Almachtige. Wie niet gelooft in God zal inderdaad een leven leiden gevuld met angst en ellende. God heeft in ons een natuurlijke aanleg ingeprent om de Schepper van de Hemelen en de Aarde te herkennen. God kan gemakkelijk worden herkend door het eenvoudig af te leiden, zoals wordt vermeld in de volgende vers: (“Zijn zij door niets geschapen of zijn zij (hun eigen) schepper?”)
  (52:35)

  Iemands geloof in God moet verbonden zijn met het geloof in de Eenheid van God. Men moet geen partners toekennen aan Hem. Degene die partners toekent aan God, zal geen voordelen ondervinden van zijn geloof. God, de Almachtige, zegt:(“Voorwaar, Allah vergeeft niet dat aan Hem deelgenoten toegekend worden, maar Hij vergeeft daarnaast alles, aan wie Hij wil. En wie aan Allah deelgenoten toekent: die heeft waarlijk een geweldige zonde verzonnen.”)
  (4:48)

  Als iemand partners toekent aan God, is het een vorm van disrespect naar God. Niets van wat is geschapen en imperfect is, verdient enige vorm van lof, laat staan van aanbidding! God, de Almachtige, zegt: (“Als er andere goden dan Allah in zouden zijn, dan zou zij (de hemelen en de aarde) zeker vergaan: maar Heilig is Allah, Heer van de Troon, boven wat zij Hem toeschrijven!”)
  (21:22)

  God, de Verhevene, heeft zijn schepping niet nodig; maar de hele Schepping heeft Hem nodig. God, de Almachtige, zegt: (“Allah heeft zich geen kind genomen en er is geen god naast Hem! Dan zou iedere god weggaan met wat hij schiep en zouden zij elkaar overweldigen. Heilig is Allah boven wat zij (Hem) toeschrijven.”)
  (23:91)  Eén van de Voordelen van het Geloven in God:


  • Het zal iemand vrij maken van alle vormen van slavernij richting enig schepsel. Wanneer men zich volledig bewust is dat zijn lot in de handen van God ligt en dat alleen Zijn wil dit kan veranderen, zal men zich uiteindelijk bevrijden van alle vormen van spirituele slavernij en zich volledig onderwerpen aan hun Schepper en Hem aanbidden. God, de Verhevene, zegt: (“Zeg: "Wie is de Heer van de hemelen en de aarde?" Zeg: "Allah." Zeg: "Nemen jullie dan naast Hem beschermers, terwijl zij geen macht hebben om voor zichzelf nut (te verwerven) of schade (af te wenden). Zeg: "Zijn de blinden en de zienden gelijk, of zijn de duisternissen en het licht aan elkaar gelijk? Of kenden zij naast Allah deelgenoten toe, die iets geschapen zouden hebben, zoals Zijn schepping?" Zodat het scheppen voor hen hetzelfde is, zeg: "Allah is de Schepper van alles en Hij is de Ene, de Overweldiger.")
   (13:16)
  • Ieder individu zal alleen God vrezen. Wanneer men anderen dan God vreest, zal het hem ongeluk brengen. Satan zal angst in zijn hart plaatsen. Allah zegt: (“Voorwaar, het was slechts de Satan en zijn volgelingen die jullie bang maakten, weest daarom niet bang voor hen, weest bang voor Mij, indien jullie (ware) gelovigen zijn.”)
   (3:175)
  • Iemand zal dapper en moedig worden. Allah veroorzaakt dood en stelt voor ieder persoon de periode vast dat iemand op aarde zal leven. God, de Almachtige, zegt: (“En geen ziel kan sterven, behalve met het verlof Allah, zoals vastgelegd”)
   (3:145)

   Voor een ongelovige zal het leven ellendig zijn, want door hun ongeloof heeft men niets om op terug te vallen in tijden van tegenspoed. Hoe waar zijn de woorden van God, de Almachtige, wanneer hij zegt: (“En wie wil dat Allah hem leidt, diens borst verruimt Hij voor de Islam; en wie Hij wenst te doen dwalen, diens borst maakt hij nauw en beklemd alsof hij (op een hoge berg) naar de hemel klimt. Zo legt Allah de bestraffing op aan degenen die niet geloven.”)
   (6:125)

 • Geloof in de Engelen

  Engelen zijn van de onzichtbare wereld. Men kan hun natuur alleen begrijpen door het bekijken wat de Boodschappers ons gebracht hebben aan informatie via de openbaring van God. Door de Engelen is de Boodschap van God gegeven aan de Profeten en Boodschappers op Aarde. De Engel verantwoordelijk voor het leveren van de Goddelijk Boodschap was de Engel Gabriël. God, de Verhevene, zegt:(“O jullie die geloven! Gelooft in Allah en Zijn Boodschapper en in wat Hij aan Zijn Boodschapper openbaarde en in het Schrift die Hij vroeger openbaarde. En wie ongelovig is aan Allah en Zijn Engelen en Zijn Boeken en Zijn Boodschappers en de Laatste Dag: hij is waarlijk ver weg gedwaald.”)
  (4:136)

 • Geloof in de Geopenbaarde Boeken

  Deze teksten bevatten de methodologie van het leven, welke een gelovige dient toe te passen. Wanneer iemand de openbaring van God toepast, zulle zij inderdaad sociale, individuele en politieke stabiliteit ervaren. God zegt:(“Wie het goede doet, man of vrouw, en hij gelooft: voorwaar, aan hem geven Wij een goed leven. En Wij zullen hen zeker belonen met hun beloning, volgens het beste van wat zij plachten te doen.”)
  (16:97)

  Een goed leven is er een die op rechtvaardige wijze alle delen van het leven omvat. Het zal volstaan voor de ziel en een individu het ware geluk geven. God, de Almachtige, zegt:(“Voorwaar, degenen die (in de Kuran) geloven en de Joden en de Sabiërs en de Christenen en wie er in Allah en de Laatste Dag geloven en goede werk verrichten: voor hen zal er geen angst zijn en zij zullen niet treuren.”)
  (5:69)  De Leringen van Islam brengen Geluk


  TDe leer van Islam heeft een grote impact op de opvoeding van een praktiserende Moslim. Het heeft ook een impact op zijn zeden en ethiek en uiteindelijk op zijn gemoedstoestand; een staat van compleet geluk. De leer van Islam schept een afstand tussen een Moslim en ongelukkig zijn, wat mensen die ongelovig zijn ontberen. Leringen die door een Moslim worden nageleefd zijn:


  • Houden van Allah en Zijn Boodschapper.
   Het liefhebben van Allah en Zijn Boodschapper zal de gelovige uitdagen om het pad te volgen waarmee hij deze liefde kan ontvangen. Zoals spreekwoord zegt: "Waar geluk kent geen prijs." Het streven naar geluk heeft ertoe geleid dat sommigen enorme hoeveelheden geld uitgeven in de hoop goedkeuring te krijgen van hen waar ze van houden. Als hen wordt gevraagd ‘was het de moeite waard?’ Dan zouden ze bevestigend antwoorden, want liefde kent geen prijs, en geluk is de prijs waard!
   Als dit al het geval is met liefde in dit leven, zou het krijgen van goddelijke liefde een doel moeten zijn waar we allemaal naar streven. God zegt:(“En er zijn er onder de mensen die naast Allah deelgenoten toekennen, die zij liefhebben met de liefde als (die) voor Allah, maar degenen die geloven zijn sterker in liefde voor Allah. En als degenen die onrecht pleegden zouden weten wanneer zij de bestraffing zien, (dan zouden zij weten) dat alle macht aan Allah behoort en dat Allah hard is in de bestraffing.”)
   (2:165)

   De Metgezellen van de Profeet hielden zoveel van Allah en Zijn Profeet. Toen de Metgezel Khubaib b. Adi werd voorgeleid om te worden geëxecuteerd door de polytheïsten, vroegen ze hem: 'Heb je nog een laatste verzoek?' Hij zei: 'Ja, laat me het gebed uit te voeren.' Ze stonden hem toe om het gebed uit te voeren.
   Hij was de eerste die een gebedseenheid van twee rakaat bad voorafgaand aan een executie. Nadat hij klaar was met bidden zei hij: 'Bij Allah, ik zou mijn gebed hebben verlengd, ware het niet dat jullie dan zouden kunnen zeggen dat ik bang ben om te sterven.’ Toen ze hem wilden executeren, vroegen ze hem: 'Zou u willen dat de Profeet Mohammed uw plaats zou innemen, zodat u kon terugkeren naar uw familie?’ Hij zei: ‘Bij Allah, ik zou niet eens willen dat Mohammed door een doorn wordt geprikt, terwijl ik in de veiligheid vertoef van mijn familie!'   Ellendig is hij, die prioriteit geeft aan zijn verlangens boven de liefde van Allah en de Boodschapper. God zegt: (“Zeg: "Als jullie vaders en jullie zonen en jullie broeders en jullie echtgenotes en jullie familie en de bezittingen die jullie verworven hebben en de handel waarvan jullie verlies vrezen en de huizen die jullie behagen, jullie dierbaarder zijn dan Allah en Zijn Boodschapper en het strijden op Zijn Weg, wacht dan tot Allah met Zijn beschikking komt. En Allah leidt het zwaar zondige volk niet,")
   (9:24)

   Wanneer iemand omwille van Allah en Zijn boodschapper liefheeft, zal hij vele offers brengen; want deze liefde is eeuwigdurend en de gelovige zal het groots mogelijk geluk ervaren. God, Almachtige zegt:(“En degenen die zich in de stad hebben gehuisvest en (anderen) vóórgingen in het geloof, hebben diegenen lief, die tot hen de toevlucht nemen, en voelen geen behoefte in hun hart aan hetgeen hun gegeven wordt, zij geven anderen de voorkeur boven zichzelf, al verkeren zij zelf in armoede. En wie voor zijn eigen vrekkigheid wordt behoed, hij is voorzeker geslaagd.”)
   (59:9)

   De Profeet (s) zei: “Er zijn drie kwaliteiten, als deze in iemand gevonden worden, heeft hij de zoetheid van het geloof geproefd: dat Allah en Zijn boodschapper hem meer geliefd zijn dan al het andere, dat hij enkel omwille van Allah van zijn broeder houdt en dat zijn afkeer om in ongeloof terug te keren net zo groot is als zijn afkeer om in het Vuur te worden gegooid.”
   (Overgeleverd door al-Boekhaarie en Moeslim.)

   Het bereiken van deze vorm van liefde is inderdaad een manier waarmee een persoon zich kan beschermen tegen de moeilijkheden, ontberingen en de gebeurtenissen op de Dag der Opstanding. De Profeet (s) zei:“Er zijn zeven (soorten) mensen aan wie Allah schaduw zal geven op de Dag dat er geen schaduw zal zijn, behalve de schaduw die Hij geeft. Zij zijn: de rechtvaardige leider, een jongeling die opgegroeid is met het (oprecht) aanbidden van Allah (vanaf zijn jeugd), een man van wie zijn hart aan de moskee verbonden is, twee personen die omwille van Allah van elkaar houden en die elkaar ontmoeten en elkaar verlaten vanwege de zaak van Allah, een man die door een mooie vrouw met een hoge status verleid wordt tot onwettige geslachtsgemeenschap en zegt: “Ik vrees Allah”, iemand die in het geheim liefdadigheid geeft, zodanig dat zijn linkerhand niet weet wat zijn rechterhand gegeven heeft, degene die in afzondering Allah gedenkt, terwijl zijn tranen vloeien.”
   (Bukhari)

   Het aanbidden van Allah zal inderdaad iemand onderdanig maken aan Allah en het zal hem bevrijden van zijn gevangenschap aan zijn verlangens en grillen. Wanneer een persoon volgt dat wat door Allah is verordend en zich onthoudt van wat is verboden, zal hij het ware geluk voelen, want op dat moment zal hij zijn verlangens hebben overwonnen en de Satan hebben verslagen.
   De leer van de Islam geeft ons de opdracht om ons leven, rijkdom en tijd te besteden omwille van God. Het praktiseren van Islam is niet alleen een tijdelijke zaak, om af en toe te doen; het is een manier van leven. Allah zegt: ("Voorwaar, mijn salaat, mijn aanbidding, mijn leven en mijn sterven zijn opgedragen aan Allah, Heer van de Werelden.”)
   (6:162)

   W. Montgomery Watt zegt in zijn boek Wat is de islam?:

   Het hebben van een vooroordeel is slechts één van de problemen dat moet worden geadresseerd bij Europese of Amerikaanse studenten van Islam. Zodra hij begint om Islam beschrijven als 'de religie van de Koran ', of ' de religie van de 400.000.000 moslims van vandaag', introduceert hij een categorie die niet past bij het begrip en de categorie 'religie'. Want wat betekent het woord 'religie' tegenwoordig? In het beste geval zal het voor de gewone man betekenen dat hij op zondag een uur of zo praktiseert en dat dit hem steun en kracht geeft, om de problemen van alledag aan te kunnen en het moedigt hem aan om vriendelijk te zijn naar anderen en helpt hem om de normen van seksueel fatsoen te handhaven; het heeft weinig of niets te maken heeft met commercie, economie, politiek of industriële relaties. In het slechtste geval bevordert het een houding van zelfgenoegzaamheid in de meer welvarende individuen en maakt het iemand zelfvoldaan.

   De Europeaan kan zelfs kijken naar religie als een opium dat is ontwikkeld door uitbuiters van het gewone volk, om hen in onderworpen te houden. Hoe anders is de connotatie aan de Moslim in vers (3:19 ): 'de ware religie met God is Islam ' Het woord vertaald als 'religie' is Dīn die, in het Arabisch, vaak verwijst naar een manier van leven. Het is niet een privéaangelegenheid voor individuen, die de periferie van hun leven raakt, maar iets dat zowel privé als publiek zichtbaar is, iets wat door de hele structuur van de samenleving heen dringt op een manier dat een ieder zich hiervan bewust is. Het is - alles in één - theologische dogma, vormen van aanbidding, politieke theorie, en een gedetailleerde gedragscode, waaronder zelfs zaken vallen die de Europeanen zouden classificeren als hygiëne of etiquette.

   De Engelen, Profeten en Boodschappers van God zijn allemaal onderworpen aan Hem. Allah zegt: (“Het is de Messias niet te min om een dienaar van Allah te zijn en de Engelen en de (Hem) nabij (ook niet). Degene die de aanbidding van Hem te min is en arrogant zijn, Hij zal hen allen bij Zich verzamelen.”)
   (4:172)

   Alle schepselen zijn onderworpen aan Allah, wat de grootsheid van de Schepper bewijst. Allah zegt: (“De zeven hemels en de aarde en allen die erin zijn verheerlijken Hem. En er is geen ding dat hem niet verheerlijkt maar jullie begrijpen hun lofprijzing niet. Hij is Zachtmoedig en Vergevensgezind.”)
   (17:44)

   Wie zich afkeert van de aanbidding van Allah, zal een leven vol ellende ervaren, want hij zal geen richting in zijn leven hebben en zal het ware geluk niet ervaren. Allah zegt: (“En hij die zich afwendt van Mijn Vermaning: voorwaar, er zal dan voor hem een benauwd leven zijn. En Wij zullen hen verzamelen op de Dag van de Opstanding, in blinde toestand.”)
   (20:124)

   In het kort, wie zich niet onderwerpt aan Allah zal een marionet van de Satan zijn. Allah zegt: (“En wie zich van de aanbidding van de Barmhartige afkeert, achter hem zetten Wij een satan, die zijn metgezel wordt.”)
   (43:36)

   Satan zal alleen leiden tot ellende, zoals hij het zelf heeft beloofd: (Hij (Iblis) zei. "Mijn Heer, omdat U mij heeft doen dwalen, zal ik voor hen (hun slechte daden) zeker schoonschijnend maken op de aarde, en ik zal hen zeker allen doen dwalen.”)
   (15:39)

   Het aanbidden van Allah schenkt inderdaad aan een ieder een oneindig gevoel van geluk, dat ongeëvenaard is. Luister naar wat een van de Moslims zei na het uiten van zijn gevoelens over het geluk dat hij voelde: 'Als de koningen of hun kinderen wisten van het geluk dat we ervaren, zouden ze inderdaad voor ons vechten met hun zwaarden.'

  • Wat is de formule voor waar, eeuwigdurend geluk?

   Het ware geluk is dat wat een individu zal zegenen met een gelukzalig leven in het Hiernamaals. Dit is waarom een Moslim altijd streeft om beter te worden. God, de Verhevene zegt: (“En wat degenen betreft die gelukkig zijn, zij bevinden zich in het Paradijs, zij zijn daarin eeuwig levenden, zolang de hemelen en de aarde voortbestaan, tenzij jouw Heer anders wil, als een gift zonder onderbreking.”)
   (11:108)

   Men moet niet tot doelstelling hebben dat men zoveel mogelijk rijkdom al hij kan wil vergaren in dit leven, want de Profeet (s) zei: "Deze wereld is de gevangenis van de gelovige en het Paradijs van de niet-gelovige."
   (Abu Dawud)

   Men kan zich afvragen Hoe kan dit allemaal waar zijn wanneer we zien dat veel niet-Moslims leven in armoede en sommige Moslims het zeer goed hebben? Het antwoord is heel simpel. Het volgende verhaal zal het antwoord verduidelijken: De hoofdjury van Egypte Ibn Hajar al-Asqalani, moge Allah hem genadig zijn, werd tegengehouden door een Jood die hem vroeg: 'Hoe ziet u de woorden van uw Profeet (s) interpreteren "Deze wereld is de gevangenis van de gelovige en het Paradijs van de niet-gelovige." Ik ben een niet-gelovige en verkeer in een zeer slechte staat. U bent zeer rijk en een Moslim! Ibn Hajar zei: 'Ook al bent u straatarm, u wordt nog steeds beschouwd als zijnde in uw paradijs, want de straf die u te wachten staat in het volgende leven is zeer pijnlijk en ook al ben ik gekleed in deze gewaden, als Allah het wil en mij toelaat om Jannah binnen te treden, zal de gelukzaligheid die ik geniet in deze wereld niets betekenen ten opzichte van de geneugten van Jannah.” Bij het horen van deze woorden, accepteerde de arme man Islam. Islam instrueert de gelovige, om te voorkomen dat het leven van deze wereld wordt overschat. De nietigheid wordt verduidelijkt en een Moslim dient zich niet te diep over te geven aan dit leven. In de Profetische Traditie overgeleverd door Sahl b. Sa'ad staat: 'We waren met de Boodschapper van Allah (s) in het gebied van Dhul-Hulaifah, en hij zag een opgeblazen schaap waarop hij zei: "Ziet u de eigenaar zich bekommeren om dit schaap? Bij Degene in Wiens handen mijn leven is, de hele wereld is minder belangrijk voor Allah dan dit schaap is voor diens eigenaar. Als deze wereld gelijk in waarde was als de vleugel van een vlieg, dan zou Allah een niet-Moslim geen druppel water hebben gegeven."
   (Ibn Majah)
  • De Boodschappers en de Profeet zijn de beste van de creaties, en de meest geliefd bij Allah.

   Zij werden allen getest en ondergingen beproevingen. Sommigen van hen werden gedood, verbannen uit hun thuisland en verworpen door de mensen. Als dit het geval is, kan iedereen die minder dan zij in rang en status zijn, worden geschaad op soortgelijke wijze. Wanneer ons een proef overkomt, moeten we niet bang zijn; eerder, houden we standvastig vol, want dit is de weg waarlangs we de zoetheid van het geloof proeven en waarlangs we geluk kunnen ervaren.
   Allah zegt over profeet Noah : (“En voorzeker, Wij hebben Noeh tot zijn volk gezonden en hij verbleef duizend jaar bij hen, op vijftig jaar na. Toen overviel de zondvloed hen, terwijl zij onrechtvaardigen waren.”)
   (29:14)

   Allah zegt, refererend aan het verhaal van Profeet Ibrahim: (“Maar het antwoord van zijn volk was slechts dat zij zeiden: "Doodt hem," of "Verbrandt hem." Maar Allah redde hem van het vuur. Voorwaar, daarin zijn zeker Tekenen voor een volk dat gelooft.”)
   (29:24)

   Allah zegt over de Profeet Moses:(“En Pharao zei: "Laat mij Mozes doodslaan en laat hem dan zijn Heer aanroepen. Ik vrees dat hij uw godsdienst zal veranderen of in het land onrust zal stoken.")
   (40:26)

   Allah zegt over Profeet Shuaib:(“De vooraanstaanden, van degenen die hoogmoedig waren van zijn volk, zeiden: "Wij zullen jou, O Sjoeaib, en degenen die met jou geloven zeker uit onze stad verdrijven, of jullie moeten terugkeren tot onze godsdienst." Hij zei: "En als wij er een afkeer van zouden hebben?")
   (7:88)

   Allah zegt over Profeet Lut : (“Maar het antwoord van zijn volk was slechts dat zij zeiden: "Verdrijft de familie van Loeth uit jullie stad: voorwaar, zij zijn mensen die zich reinigen.")
   (27:56)

   Allah zegt over Profeet Jezus :(“En (wegens) hun uitspraak "Wij hebben de Masih 'Isa, zoon van Maryam, gedood”. Maar zij doodden hem niet en zij kruisigden hem niet, maar iemand die voor hen op hem leek. En voorwaar, degenen die daar van mening over verschillen, twijfelen daar onderling over. Zij hebben daar geen kennis ever, zij volgen slechts vermoedens, en zij zijn er niet van overtuigd dat zij Isa gedood hebben.”)
   (4:157)

   Allah zegt over Profeet Mohammed :(“Wij weten inderdaad (O Mohammed) dat jij treurt door degenen die (kwaad) spreken, en voorwaar, zij loochenen jou niet, maar het zijn de Verzen van Allah die de onrechtvaardigen ontkennen.”)
   (6:33)
  • Het definiëren van de grootste doel in het leven van een moslim.

   Het doel van iedere Moslim moet zijn om de genade van Allah te krijgen en Zijn Paradijs te bereiken. Dit doel kan alleen worden bereikt na de dood. De Moslim zal in dit leven tot aan zijn dood een voortdurende strijd voeren om dit doel te bereiken. Voor niet-gelovigen geldt dat zij de wereldse doelen nastreven en kortstondig geluk ervaren bij het bereiken van hun doelen. Wanneer een persoon het doel bereikt waar hij zo hard voor heeft gewerkt, zullen ze angst ervaren over wat men daarna moet doen. Dit zal ertoe leiden dat iemand de spirituele stabiliteit verliest.
   Mensen die tot deze categorie horen, dat wil zeggen zij die alleen leven om hun grillen en wensen te bevredigen, zullen geen oprecht geluk ervaren. Allah zegt over hen: (“Voorwaar, Allah zal hen die geloven en goede werken doen in het paradijs toelaten, waardoorheen rivieren vloeien: terwijl de ongelovigen zich vermaken en eten zoals het vee; het Vuur zal hun tehuis zijn.”)
   (47:12)   Als deze mensen een graad hebben gehaald in een bepaalde vakgebied, maar desondanks hun Heer niet herkennen, zal hun kennis hen geen enkel voordeel brengen! Allah zegt: (“Of denk jij dat de meesten van hen horen of begrijpen? Zij zijn slechts als vee, erger nog, zij zijn het verst afgedwaald van de Weg.”)
   (25:44)

   Een dichter heeft eens gezegd, 'Kijk niet naar degenen die zijn overleden of hoe ze zijn gestorven, maar kijk hoe zij die succesvol waren, succesvol zijn geworden' Allah zegt:(“En voorzeker, Wij hebben velen van de Djinn's en de mensen voor de Hel geschapen. Zij bezitten harten waarmee zij niet begrijpen en zij bezitten ogen waarmee zij niet zien en zij bezitten oren waarmee zij niet horen, zij zijn degenen die als het vee zijn. Zij dwalen zelfs nog erger. Zij zijn degenen die de achtelozen zijn.”)
   (7:179)

   Dit betekent niet dat men dit wereldse leven terzijde moet schuiven en een last wordt voor anderen. Allah heeft bevolen dat zijn slaven doelen nastreven in deze wereld en hard werken om hun dagelijkse noden te voorzien. Dit is iets wat is verordend in de Shari’ah . Allah zegt: (“Hij is het Die de aarde aan u onderworpen heeft; wandelt dus op haar paden en geniet van haar gaven. En tot Hem zal de Opstanding zijn.”)
   (67:15)

   Iemands rang zal worden verhoogd wanneer ze werken en ernaar streven om de basisbehoeften van het leven te verwerven, om zichzelf en hun gezin te voeden en ook als ze geven in de weg van Allah. Allah zegt: (“Degenen die hun eigendommen op de Weg van Allah uitgeven en dan hun vrijgevigheid noch met opscheppen, noch met kwetsen laten volgen, voor hen is hun beloning bij hun Heer, er is voor hen geen angst en zij zullen niet treuren.”)
   (2:262)

   Wat wordt verwacht van een Moslim is dat de versieringen van dit leven, hun daden en intentie zijn. De Profeet (s) zei: “De bovenhand (die geeft) is beter dan het onder hand (die het ontvangt). Geef aalmoezen aan hen die je steunt en de beste vorm van liefdadigheid is om te geven als je vermogend bent. Degene die afzien van liefdadigheid, Allah zal hen zegenen.”
   (Bukhari)

   Iemand zal worden beloond voor zijn intentie. Als iemand vermogend is en de intentie heeft om uit te geven in de weg van Allah (omwille van Allah), zal Allah hem belonen in overeenstemming met zijn intentie. De Profeet (s) zei:“Voorwaar, het wereldse leven behoort slechts toe aan vier soorten mensen. Een dienaar die van Allah rijkdom en kennis heeft gekregen, waardoor hij zijn Heer vreest, zijn familiebanden onderhoudt en waarvan hij weet dat Allah er recht op heeft. Deze bevindt zich in de hoogste gradaties. Een dienaar die van Allah kennis gekregen heeft, maar geen rijkdom. Toch is hij oprecht in zijn intentie en zegt hij: “Als ik geld zou hebben, dan zou ik zoals die of die doen”. Voorwaar, hij wordt (beloond) middels zijn intentie en hij zal dezelfde beloning krijgen als de eerste. Een dienaar die van Allah rijkdom gekregen heeft, maar geen kennis. Hij geeft zijn geld losbandig uit zonder kennis, zonder zijn Heer te vrezen en zonder daarmee zijn familiebanden te onderhouden en zonder het recht van Allah te kennen. Deze (persoon) bevindt zich in de meest bedorven gradaties. Een dienaar die van Allah geen rijkdom en geen kennis heeft gekregen, maar die zegt: “Als ik geld zou hebben, zou ik hetzelfde doen als die of die”. Voorwaar, hij wordt (beloond) middels zijn intentie en hij zal dezelfde last ondergaan.”
   (Tirmidthi)
  • De realiteit van dit leven kennen.

   Islam heeft de Moslim duidelijk gemaakt dat dit leven niets meer is dan plezier dat voorbijgaat. Allah zegt:(“Voor de mensen is de liefde voor begeerlijke (zaken) als vrouwen aantrekkelijk gemaakt, (evenals de liefde voor) zonen, omvangrijke gouden en zilveren bezittingen, gemerkte paarden en kudden dieren en akkers. Dat is de genieting van het wereldse leven. En Allah, bij Hem is de beste terugkeer (het Paradijs).”)
   (3:14)

   Allah heeft helderheid verschaft over hoe kort dit leven is, Hij zei:(“Weet, dat het wereldse leven, alleen spel, vermaak, praalvertoon, pochen onder elkaar, wedijver in vermeerdering van rijkdom en kinderen, is als de regen waardoor het plantenleven de kwekers verblijdt. Dan droogt het op, u ziet het geel worden en vergaan. En in het Hiernamaals is er een strenge straf en Allah's vergiffenis en welbehagen. En het leven deze wereld is niets anders dan een zaak van begoocheling.”)
   (57:20)

   Allah heeft ons duidelijk gemaakt dat dit leven slechts een etappe is naar het hiernamaals, dat is het ultieme, eeuwige leven. De Profeet (s) informeerde zijn metgezel Umar b. al-Khattab hierover, toen Umar binnenkwam en hem vond, liggend op een mat van stro dat afdrukken achterliet op het zijkant van het lichaam van de Profeet. Hij zei: 'O Profeet van Allah, indien u het wenst kunnen wij u comfortabeler beddengoed brengen.' Hij zei:“Wat heb ik in deze wereld nodig? Mijn voorbeeld in deze wereld is van iemand die reist op een zonnige dag en dan de schaduw opzoekt van een boom voor een bepaalde tijd, om daarna zijn reis weer te vervolgen.”
   (Ahmed)

   Allah, de Almachtige, heeft ons duidelijk gemaakt dat dit leven vol is van zorg en ellende. De ene dag zal je blij zijn en de andere dag zal je verdriet ervaren. Als je de ene dag lacht, zal je de andere dag huilen. De hele tijd blij zijn is bijna onmogelijk, Dit is de aard van dit leven.
   Het is ongepast voor ons, om afhankelijk te zijn van dit leven en het volgende leven te verwaarlozen. De Profeet (s) instrueerde zijn Metgezel Abdullah b. Umar:“Wees in dit leven alsof je een vreemdeling of een reiziger bent.”
   (Bukhari)

   De koningen, waar we van veronderstellen dat zij genieten in dit leven, genieten niet altijd op de wijze die wij denken. Abdurrahmann an-Nasir, een van de Umayyad Dynastie Kalifaten van Spanje, die meer dan 50 jaar regeerde, schreef een brief dat dicht bij hem werd gevonden toen hij stierf: ‘Inderdaad, de dag die waarlijk vreugdevol was voor deze Kalief was die en die dag en van die tot die maand van dat en dat jaar.” Al met al voelde hij veertien dagen volledige vreugde.
   Een dichte verklaarde de natuur van dit leven door te zeggen:
   Dit leven duurt niet voor iedereen
   Zoals je ziet, alle dingen gaan zo snel als ze komen,
   Wie vreugdevol is voor een periode van tijd, zal bedroefdheid voelen tijdens vele anderen.


   Een ander zei: Iedereen die klaagt over dit leven, Wee hen, verwachten ze voor altijd te leven?

   Wanneer een Moslim dit beseft, zal het hem aansporen om meer te investeren in het Hiernamaals en zich niet blindelings te hechten aan dit leven. Als het zich blind hechten aan deze wereld een kans krijgt, zal iemand zich bedroefd voelen voor ieder gemiste kans en zal dit de vreugde ruïneren. Allah zegt: (“Iedere ziel zal de dood proeven, en voorwaar: pas op de Dag van de Opstanding zullen jullie je beloning volledig ontvangen, en slechts degene die van de Hel weggehouden wordt en het Paradijs binnengeleid wordt heeft waarlijk succes en het wereldse leven is slechts een misleidende genieting (Satan).”)
   (3:185)
  • Iemand dient zich te omringen met goede individuen en dient het gezelschap te vermijden van hen die duivels zijn..

   Niemand kan de invloed van de ene vriend over de andere ontkennen. Het is genoemd in een algemene gelijkenis:
   “De metgezel sleept je mee.” Jouw vriend zal je of meeslepen richting het goede of richting het kwade. Hij kan bepalend zijn voor je geluk of je verdriet. The Boodschapper van Allah (s) zei: “Een voorbeeld van een goede vriend en een slechte vriend is als een verkoper van parfum en een edelsmid. Een verkoper van parfum zal je parfum geven, het aan je verkopen of op z’n minst zal je de aangename geur opsnuiven; een smid daarentegen zal je kleding verbranden en je zult op z’n minst de onprettige geur waarnemen die van hem afkomt.”
   (Bukhari)   Een goede vriend zal zeker een grote hulp zijn tijdens moeilijke periodes. Hij zal u helpen als u door onheil wordt getroffen en zal u herinneren dat u aan God moet denken als u dit dreigt te vergeten. Dit is het tegenovergestelde van slecht gezelschap, want hij zal de eerste zijn om u te verlaten als u in nood verkeert en zal alleen maar bijdragen aan uw ellende.
  • Islam eist van ons dat we zondige daden achterwege laten.
   Het plegen van zonden zal ellende geven aan de individu en het zal voorkomen dat hij waar geluk ervaart. Uiteindelijk zal het begaan van zonden ertoe leiden dat hij afstand neemt van het aanbidden van Allah, de weg naar waar geluk. Allah zegt: (“Nee, maar hetgeen zij plachten te verdienen heeft zich als roest aan hun hart gehecht.”)
   (83:14)

   De Profeet (s) zei:"Indien de dienaar een zonde pleegt, verschijnt er een zwarte plek op zijn hart, en als hij dan naar vergiffenis zoekt, wordt deze plek verwijderd. En indien hij dan wederkeert naar deze zonde zal de plek wederkeren en groeien tot zijn hele hart zwart wordt. En dit is de vlek waar Allah naar verwijst in de Koran"
   (Ibn Majah)

   Een Moslim moet zich onthouden van het plegen van zonden, de Profeet (s) heeft de gevaren van zondigen toegelicht. Hij zei:“Een man zal het verkrijgen van voorzieningen worden ontzegd, op grond van een zonde die hij begaat.”
   (Ibn Hibban)

   De Filosoof Socrates zei:” Een man die onrechtvaardig is, is diep ellendig; des te meer als hij geen straf krijgt voor alle onrechtvaardigheden die hij pleegt, des te minder als hij boet voor zijn daden en krijgt wat hem toekomt van de mensen en de goden.”
   Dit gevoel van ellende, is het gevolg van het niet comfortabel zijn met de daad die met heeft begaan. Amr b. Samurah b. Habib Abd Shams kwam naar de Boodschapper van Allah (s) en zei: “O Boodschapper van Allah, ik heb een kameel gestolen van die en die familie, reinig mij!” De Boodschapper van Allah (s) beval een onderzoek en toen werd bevestigd dat ze een kameel hadden verloren, beval de Profeet (s) dat de hand van de man werd afgesneden. Tha’labah zei: “Ik was hem aan het observeren toen zijn hand op de vloer belandde en hij zei: “Ere is aan Allah, dat ik nu gereinigd ben van deze zonde, ” Vervolgens keek hij naar zijn hand en zei: “Jij wilde mijn hele lichaam in de Hel werpen!”
  • Men moet zich bewust zijn van de vorige naties en de straffen die hen overkwam..

   Men moet begrijpen dat dit leven niet een permanente plek biedt om te blijven. Het maakt niet uit hoe geavanceerd wij zijn, deze wereld komt tot een einde.
   Allah zegt: (“Hebben zij niet gezien hoevelen Wij vernietigden van voor hen, gemeenschappen die Wij op aarde macht gegeven hadden, macht die Wij jullie niet gegeven hebben, en voor wie Wij uit de hemel harde regen gezonden hebben en die Wij rivieren die onder hen door stroomden brachten; maar Wij vernietigden hen vanwege hun zonden en Wij deden na hen andere gemeenschappen opstaan.”)
   (6:6)

   Allah zegt: (“En reizen zij (ongelovigen) niet op de aarde, zodat zij zien hoe het einde was van degenen vóór hen? Zij waren sterker in kracht dan zij. En zij bewerkten de aarde en zij bebouwden haar meer dan zij (de ongelovigen) haar bebouwden. En hun Boodschappers waren tot hen gekomen met de duidelijke bewijzen. Het was Allah niet die hun onrecht aandeed, maar zij deden zichzelf onrecht aan.”)
   (30:9)

   Allah zegt: (“En (Wij vernietigden) Aad en Tsamoed. Dat is jullie waarlijk bekend geworden door (de ruïnes van) hun woningen. En de Satan deed voor hen hun daden schoon schijnen, waarna hij hen afleidde van de Weg, hoewel zij over inzicht beschikten.”)
   (29:38)

   Allah zegt: (“En hoeveel steden hebben Wij niet vernietigd die overdreven met hun genietingen? En dat zijn hun woningen, er wonen na hen slechts weinigen. En Wij waren de erfgenamen.”)
   (28:58)

   Wanneer een Moslim zich realiseert dat dit leven alleen maar tijdelijk is, zal hij blij worden en zich onderwerpen aan de wil van Allah. Allah zegt: (“En ( O Mohammed) waarschuw de mensen voor de Dag dat de bestraffing tot hen komt en waarop degenen die onrecht pleegden, zeggen: "Onze Heer, geef ons uitstel voor een korte tijd, zodat wij aan Uw oproep gehoor geven en de Boodschappers volgen." (Tot hen wordt gezegd:)"Jullie hebben vroeger toch gezworen, dat jullie nimmer zouden sterven? En jullie verbleven in woonplaatsen van degenen die zichzelf onrecht aandeden, en het is voor jullie duidelijk geworden hoe Wij hen behandelen. En Wij hebben voor jullie vergelijkingen gemaakt.”)
   (14:44-5)
  • Iemand moet altijd kijken naar degene die minder bedeeld is.
   Inderdaad mensen zijn gezegend met een overdaad aan zegeningen, maar meestal is hij zich hier niet van bewust. Iemand realiseert zich dit pas nadat hij de zegeningen verliest. Als iemand in nood verkeert, zou hij moeten kijken naar hen die nog minder hebben. Als iemand ziek is, maar hij kan nog rondlopen, dan moet hij kijken naar hen die bedlegerig zijn. De Profeet (s) zei:
   “Kijk naar hen die minder geluk hebben dan jij. Kijk niet naar hen die meer hebben dan jij, want dan zal je de zegeningen en genade die Allah hen verleent verafschuwen.”
   (Overeengekomen)

   If one is to look at those less fortunate than him, he will become satisfied and will recognize the grace of Allah upon him. A person came to a scholar complaining to him about the difficulty of his situation. The scholar asked him, “Would you want to exchange your eyesight for 100,000 silver coins?” The man replied, “Certainly not!” The scholar asked, “How about your hand for 100,000 silver coins?” He said, “Most certainly not!” The scholar asked, “How about your foot for 100,000 silver coins?” He responded, “Most certainly not!’ The scholar then said, “I see in you graces and blessings worth hundreds of thousands of silver coins and yet you complain!”
   In zaken die te maken hebben met het Hiernamaals wordt een ieder altijd aangeraden om te kijken naar hen die beter zijn dan zijzelf, zodat men aan zichzelf kan werken en zich kan verbeteren.
  • 10. Tevredenheid is bereikt wanneer men verheugd is met wat Allah heeft verordend.

   Wanneer men afstand neemt van het willen hebben van dingen die anderen hebben, en men zich overgeeft aan de wil van Allah, zullen ze pure tevredenheid bereiken. De Koranverzen en de Profetische Tradities hebben een grote impact in het koesteren van deze tevredenheid in de harten van de Moslims. De reden is dat zij zo een vredig leven kunnen leven, ver van vijandschap en haat, die het resultaat zijn van mensen die ontevreden zijn. Iemand die tevreden is op de wijze zoals net beschreven, zal zeker een gelukkig leven leiden. Allah zegt:
   (“En kijk niet met uitpuilende ogen naar wat Wij sommigen van hen aan geneuten hebben geschonken, (het is slechts) de versiering van het wereldse leven, om hen ermee op de proef te stellen. En de voorziening van jouw Heer is beter en onvergankelijker.”)
   (20:131)   De Profeet zei: “Hij die zich onderwerpt aan Allah zal succesvol zijn en zijn voorzieningen zullen volstaan, en Allah zal hem tevreden laten zijn met wat hij heeft.”
   (Muslim)

   De liefde voor deze wereld is een natuurlijke aanleg die iedereen heeft, zoals de Boodschapper van Allah ons heeft geïnformeerd: “Als de zoon van Adam twee valleien van weelde zou hebben, dan zou hij ook nog een derde even grote vallei wensen. Niets is toereikend voor de zoon van Adam, behalve grond, en Allah zal hen vergeven die om vergeving vragen.”
   (Bukhari)

   De Profeet heeft Moslims geïnstrueerd om tevreden te zijn met wat zij hebben. Dit advies heeft een onherroepelijk effect op de gelovigen. Hij zei:“Wie wakker wordt en veilig is, een gezond lichaam heeft en voorzieningen heeft voor die dag, bezit alle wereldse zaken die hij nodig heeft.”
   (Tirmidthi)

   Als iemand deze Profetische Traditie indringend onderzoekt, zal hij zich realiseren dat dit alles is wat iemand nodig heeft in het leven. Wat betreft de volgende dag, die kennis is bij Allah, men heeft geen garantie dat hij zal leven om het wel of niet mee te maken. Het geld dat op iemands rekening staat, zou daar niet meer op kunnen staan, een plotselinge voorval kan plaatsvinden waardoor het gesparde geld verloren kan gaan. Allah zegt: (“Voorwaar, Allah beschikt over de kennis van het Uur, en Hij zendt de regen neer, en Hij kent wat zich in de schoten bevindt. En niemand weet wat hij morgen zal doen. En niemand weet op welke grond hij zal sterven. Voorwaar, Allah is van alles op de hoogte, Alwetend.”)
   (31:34)
  • Onderwerpen aan de wil van Allah en alleen afhankelijk zijn van Hem.
   Hij is de Ene die zorgt voor alle zaken. Hij geeft aan wie Hij wil en onthoudt aan wie Hij wil. Hij geeft macht en edelheid aan wie Hij wil en maakt zwak en verachtelijk wie Hij wil. Allah zegt: (“Zeg: "O Allah, Koning van het Koninkrijk, U schenkt het Koninkrijk aan wie U wilt, en U ontzegt het Koninkrijk aan wie U wilt, en U eert wie U wilt, en U vernedert wie U wilt, in Uw hand is het Goede. Voorwaar, U bent Almachtig over alle zaken".)
   (3:26)

   Als mensen beseffen dat alle voorzieningen al zijn verordend en dat dit al was bepaald vanaf het moment dat hij in de baarmoeder van zijn moeder was, zou hij niet tobben over verloren kansen. De Profeet zei:
   Waarlijk, de schepping van eenieder van jullie vindt plaats in de buik van zijn moeder, dit gedurende veertig dagen in de vorm van een noetfah (levenskiem). Daarna is het net zo lang een calaqah (bloedklonter). Vervolgens is het net zo lang een moedghah (een vleeskauwsel). Dan wordt er een Engel naar hem gestuurd die in hem de ziel blaast en die belast is met de volgende vier zaken; het opschrijven van zijn levensonderhoud, zijn sterfdag, zijn daden en of hij een ellendeling of gelukzalige zal zijn (in het Hiernamaals). Bij Allah, buiten Wie er geen god is, iemand van jullie zal werkelijk het soort daden verrichten dat toebehoort aan de mensen van het Paradijs, totdat er tussen hem en dit (Paradijs) niet meer dan een armslengte afstand is, dan overkomt hem datgene wat voorbeschikt is en hij zal het soort daden verrichten dat toebehoort aan de mensen van de Hel, waarna hij deze (uiteindelijk) zal binnentreden. En (zo ook) zal iemand van jullie het soort daden verrichten dat toebehoort aan de mensen van de Hel, totdat er tussen hem en deze (Hel) niet meer dan een armslengte afstand is, dan overkomt hem datgene wat voorbeschikt is en hij zal het soort daden verrichten dat toebehoort aan de mensen van het Paradijs, waarna hij dit (uiteindelijk) zal binnentreden.”
   (Bukhari)

   Niemand van ons zal dit leven verlaten tenzij hij alle bezittingen krijgt die God voor hem heeft verordend. De Profeet zei:"Geen enkel individu zal deze wereld verlaten, totdat hij de termijn (van het leven) is vervuld dat hem is toegewezen door Allah en totdat hij al zijn voorzieningen die zijn toegewezen aan hem neemt; Daarom vraag Allah. Wanneer de respons op uw smeekbede is vertraagd, zoek niet wat je wilt van onwettige bronnen, zal men alleen maar de zegeningen van Allah als zij Hem te gehoorzamen."
   (Tabarani)
  • Men dient tevreden te zijn met wat Allah hem heeft toegewezen, zelfs als deze zaken schijnbaar ongemakkelijk zijn.

   Allah zegt:(“O jullie die geloven, het is jullie niet toegestaan vrouwen tegen hun wil te erven, noch te verhinderen om wat jullie aan hen gegeven hebben mee te nemen, behalve als zij duidelijk ontucht pleegden. En behandelt hen volgens de voorschriften. En wanneer jullie een afkeer van hen hebben, dan kan het zijn dat jullie een afkeer hebben van iets, terwijl Allah daarin veel goeds gelegd heeft.”)
   (4:19)

   Het zou kunnen dat iets waar je een hekel aan hebt goed is voor je, zonder dat je dit beseft. Allah zegt: (“De strijd is jullie verplicht, terwijl jullie er een afkeer van hebben. Maar het kan zijn dat jullie afkeer van iets hebben, terwijl het goed is voor jullie; en het kan zijn dat jullie van iets houden, terwijl het slecht is voor jullie. En Allah weet, terwijl jullie niet weten.”)
   (2:216)
  • Men dient te weten dat Allah sommige mensen heeft bevoorrecht boven anderen in termen van wereldse, materiele bezittingen en dat dit is gebaseerd op goddelijke wijsheid.
   Allah zegt: (“En Allah heeft sommigen van jullie boven anderen bevoorrecht met levensonderhoud. En degenen die meer bevoorrecht zijn geven hun levensonderhoud niet door aan jullie slaven, zodat zij daar gelijk in zouden zijn. Zullen zij de gunsten van Allah dan ontkennen?”)
   (16:71)

   Allah zegt ook:(“Kijk hoe Wij sommigen van hen bevoorrecht hebben boven anderen (in deze wereld). En het Hiernamaals zal groter in rang zijn en groter als voorrecht.”)
   (17:21)
  • Men zou niet jaloers moeten zijn op anderen en wensen wat zij hebben, nog moet men niet streven om alleen een materieel leven te leiden.
   Allah zegt: (“Waarlijk, mijn Heer vergroot en bekrimpt het levensonderhoud voor wie Hij wil van Zijn dienaren. En wat u ook (weldadig) besteedt, Hij zal het teruggeven en Hij is de beste Voorziener.”)
   (34:39)

   Aangezien dit soort wensdenken direct invloed heeft op de tevredenheid en voldoening van het hart, wordt Moslims geïnstrueerd om dit te vermijden.
   Allah zegt:(“En verlangt niet hetgeen waarmee Allah sommigen van jullie boven anderen bevoorrecht heeft: voor de mannen is er een aandeel in wat zij gedaan hebben, en voor de vrouwen is er een aandeel in wat zij gedaan hebben. En vraagt Allah om Zijn gunst Voorwaar, Allah i's Alwetend over alle zaken.”)
   (4:32)

   In plaats daarvan heeft Allah, Moslims bevolen om van dichtbij te aanschouwen wat ze doen om zichzelf op het goede pad te houden. De Profeet zei:“De wijze is hij die zichzelf checkt en zijn daden en zijn werken nodig voor na zijn dood aan een nauwkeurig onderzoek onderwerpt. De falende is degene die zijn geneugten achterna gaat en wens denkt dat het goed komt maar daar niet naartoe werkt.”
   (Tirmidthi)
  • Men moet zorgen dat men niet jaloers of hatelijk is of wrok koestert.

   Dit zijn gevaarlijke ziekten die iemands gevoel van geluk zullen vernietigen en zullen vervangen met ellende. Degene die niet gelukkig is met wat Allah voor hem heeft verordend en afgunstig verlangt naar wat de ander in zijn hand houdt zal hatelijk worden.
   Allah zegt:(“Of zijn zij jaloers op de mensen vanwege wat Allah hen van Zijn gunst heeft gegeven? Waarlijk, Wij gaven de familie van Abraham het Schrift en de Wijsheid en Wij gaven hem een geweldig koninkrijk.”)
   (4:54)   Arrogantie als gevolg van afgunst was de eerste zonde die ooit is gepleegd. Allah vertelt ons wat Iblis (Satan) deed toen Hij Adam had geschapen en de Engelen beval om voor hem te buigen:(“Hij (Iblis) zei: "Ziet U? Dat is degene die U boven mij geëerd hebt. Indien U mij uitstel geeft tot de Dag van de Opstanding zal ik zeker zijn nageslacht doen dwalen, behalve enkele van hen (de rechtvaardigen).")
   (17:62)

   De Boodschapper van Allah zei tot zijn natie, hen waarschuwend voor deze ziekte: “Benijdt elkaar niet. Biedt niet tegen elkaar op. Haat elkaar niet. Wendt jullie niet af van elkaar. Verkoopt niet ten laste van elkaar. En wees broeders, O dienaren van Allah. De moslim is de broeder van de andere moslim. Hij doet hem geen onrecht aan, laat hem niet in de steek, liegt hem niet voor en veracht hem niet. Godsvrucht bevindt zich hier - hij wees tot drie keer toe naar zijn borst. Het is erg genoeg voor iemand om zijn moslimbroeder te verachten. Alles van een moslim is onschendbaar voor een andere moslim: zijn bloed, zijn bezitting en zijn eer.”
   (Muslim)

   Allah instrueert ons om voor de ander te willen wat wij voor onszelf zouden willen. Hij zegt: (“En degenen die na hen kwamen, zeggen:. Een arrogant persoon zal niet gelukkig zijn; want mensen zullen hem verachten. Hij haat mensen en mensen haten hem. Hoeveel geluk zal zo’n individu ervaren? "Onze Heer, vergeef ons en onze broeders, die ons voorafgingen in het geloof, en laat geen wrok in ons hart blijven tegen de gelovigen. Onze Heer! U bent inderdaad Liefderijk, Genadevol.")
   (59:10)

   Dit gevoel van goede wil en van geluk voor iemands broeder zou moeten komen van een waarheidlievend hart. De Profeet : “Voor eenieder die een gebed verricht voor zijn broeder zal een Engel zeggen, “Amen en moge jij gelijkwaardig terug ontvangen.””
   (Muslim)
  • Vermijd arrogantie en het vernederen van anderen.
   Een arrogant persoon zal niet gelukkig zijn; want mensen zullen hem verachten. Hij haat mensen en mensen haten hem. Hoeveel geluk zal zo’n individu ervaren?
   Allah zegt: (“Degenen die twisten over de tekenen van Allah zonder dat enig gezag (daarover) tot hen kwam; dit is afkeurenswaardig in de ogen van Allah en de gelovigen. Zo verzegelt Allah het hart van iedere hoogmoedige en onderdrukker.”)
   (40:35)

   De Profeet zegt: “Niemand die een atoomgewicht aan arrogantie in zijn hart heeft, zal het Paradijs binnengaan.” Een man vroeg: “O Boodschapper van Allah, wat als een man van mooie kleding en schoenen houdt?” Hij zei: “Allah is Mooi en houdt van schoonheid. Arrogantie betekent het afwijzen van de waarheid en het neerkijken op mensen.”
   (Muslim)
  • Het is verboden voor iemand om gierig te worden.

   Gierigheid is een eigenschap dat wordt veracht in Islam en zal zeker een hoofdreden zijn dat iemand zich ellendig voelt. De gierigaard zal zich altijd zorgen maken om zijn rijkdom en zal bang zijn om er iets van te verliezen. De extra ‘zorg’ die hij hierover heeft zal hem ervan weerhouden om te genieten van zijn bezittingen en zal voorkomen dat hij geeft in het pad van de goedheid.
   Allah zegt: (“En laat degenen die gierig zijn (en achterhouden van) wat Allah hun gegeven heeft van Zijn gunst, niet denken dat het goed voor hen is. Welnee, het is slecht voor hen, (het onderwerp van) hun gierigheid zal hen op de Dag van de Opstanding om hun nek gehangen worden. En aan Allah behoort de erfenis van de hemelen en de aarde. En Allah is Alwetend over wat jullie doen.”)
   ( 3:180)

   De gierigaard zal ook afstand nemen van mensen, want hij zal vrezen dat ze achter zijn geld en bezittingen aan zullen zitten. De Profeet zei: “Een vrijgevig persoon is geliefd bij Allah en geliefd bij de mensen en wordt beschermd tegen het Hellevuur. Een gierigaard is niet geliefd bij Allah en is ver weg van Jannah, en is niet geliefd bij de mensen en dicht bij het Hellevuur. Een onwetend, vrijgevig persoon is meer geliefd bij Allah dan een gelovige gierigaard.”
   (Tirmidhi)

   Islam moedigt Moslims aan om uit te geven in het pad van Allah en niet gierig te zijn. Degene die zijn rijkdom niet uitgeeft zal deze uiteindelijke verliezen. De Profeet zei:“Er begint geen dag voor de dienaren (van Allah) of er dalen twee engelen neer waarvan er één zegt: “O Allah, schenk vermeerdering aan hem die uitgeeft,” en de andere zegt: “O Allah, maak de gierigaard kapot.”
   (Bukhari)

   The Boodschapper van Allah maakte duidelijk aan welke gevaren de gemeenschap wordt blootgesteld wanneer gierigheid de boventoon voert. De Profeet zei:“De Profeet zei: Pas op voor de onderdrukking, want onderdrukking is duisternis op de Dag der Opstanding. En pas op voor gierigheid want gierigheid vernietigde diegene die voor jullie waren, het liet hen elkaar doden en die zaken wettig maken die verboden waren.''
   (Muslim)

   Deze eigenschappen zijn zeker veracht in Islam en worden gerekend tot de eigenschappen die het Iman (geloof) van iemand ondermijnt. De Profeet zei:“Geloof in God en gierigheid kan niet bestaan in iemands hart.”
   (Nasa’ee)
  • Men wordt opgedragen om geduldig te zijn en de hoop niet te verliezen ongeacht wat men overkomt.
   Geduld is een vereiste in ons dagelijks leven; in het algemeen, niets kan worden bereikt zonder geduld.
   Allah zegt: (“O jullie die geloven, weest geduldig, en weest standvastig, sluit de rijen en vreest Allah. Hopelijk zullen jullie welslagen.”)
   (3:200)

   Dit leven is een test van God. Hij test ons om te zien wie het meest rechtvaardig is. Allah zegt:(“En Wij zullen jullie zeker beproeven met iets van vrees, honger, vermindering van bezittingen, levens en vruchten. Maar geeft verheugende tijdingen aan de geduldigen.”)
   (2:155)

   Naast geduld, wordt men ook opgedragen om hem te vergeven die je onrecht heeft aangedaan. Allah zegt: (“En hij die geduldig is en vergeeft, - dat is voorzeker een (teken) van een sterk karakter.”)
   (42:43)   Geduldiger worden is een doel waar iedere Moslim naar moet streven. Allah vertelt over Zijn liefde voor hen die geduldig zijn:(“En Allah houdt van de geduldigen.”)
   (3:146)

   Allah heeft volledige beloning beloofd aan hen die geduldig zijn. Allah zegt: (“Voorwaar, aan de standvastigen zal hun beloning zonder berekening worden uitbetaald.”)
   (39:10)

   De Profeet zei:“Er is geen grotere zegen dan geduld.”
   (Bukhari & Muslim)

   Ons wordt geleerd dat als men geduldig vasthoudt, men gemak zal krijgen na ontberingen die men overkomt en dat men geluk zal vinden nadat een ramp hen verdrietig heeft gemaakt. Allah zegt: (Voorwaar, zo komt gemak naast ongemak. Voorwaar, gemak komt naast ongemak.”)
   (94:5-6)

   De Profeet zei:“Weet dat de overwinning het gevolg is van geduld en dat opluchting het resultaat is van angst en zielspijn en weet dat met ongemak er gemak is.”
   (Hakim)

   Er zijn drie soorten geduld:


   Eerste soort: Geduld bij het verrichten van daden van aanbidding.
   Allah zegt: (“(Zeggend:) "Salamoen alaikoem bima shabartoem." (Vrede zij met jullie wegens jullie geduldig zijn) Het is de beste eindbestemming.”)
   (13:24)

   Tweede soort: Geduld bij het vermijden van zondige daden.
   Allah zegt: (“En wees zelf geduldig met degenen die hun Heer in de morgen en de avond aanroepen, zij wensen Zijn Aangezicht. En wendt uw ogen niet af van hen omdat u de versierselen van het wereldse leven wenst. En luistert niet naar degene wiens hart Wij Onze gedachtenis hebben doen veronachtzamen en (die) zijn begeerten volgt: en hij is in overtreding in zijn zaak.”)
   (18:28)

   Derde soort: Geduld betrachten bij het verduren van de calamiteiten die Allah voor ons heeft verordend.
   Allah zegt: (Er gebeurt geen ongeluk zonder toelating van Allah. En wie in Allah gelooft, - Hij leidt zijn hart. - En Allah heeft kennis van alle dingen.”)
   (64:11)

   Islam onderricht Moslims om geduldig te zijn in relatie tot wat Allah heeft verordend. Wij worden geïnstrueerd om te zeggen wat de Profeet zei wanneer hij werd getroffen door onheil: “Aan Allah behoren wij toe en tot Hem keren wij terug. O Allah, beloon mij vanwege de tegenspoed die mij treft en vervang het door iets wat beter is”, zal Allah hem belonen voor de tegenspoed en het vervangen met iets beters.”
   (Ahmed)

  • Men moet niet boos worden of emotioneel. Boosheid laat men dingen doen waar men later spijt van heeft.

   Allah zegt:(“Voor degenen die de zwaarste zonden en gruweldaden vermijden en die wanneer zij vertoornd zijn, vergeven”)
   (42:37)

   Degene die zijn boosheid in toom kan houden, zal in staat zijn om de moeilijkheden in het leven aan te kunnen; De Boodschapper van Allah zei: “Een sterk iemand is niet iemand die kan worstelen met een ander, maar een sterk iemand is hij die zichzelf kan beheersen in tijden van boosheid.”
   (Overeenstemming)
  • We worden in Islam aangemoedigd om te vergeven wanneer iemand ons onrecht aandoet.
   Deze actie zal ertoe bijdragen dat liefde zich verspreidt onder een gemeenschap.
   Allah zegt:(“(Zij het) die uitgeven in voorspoed en in tegenspoed, en die de woede inhouden en vergevers van de mensen zijn. En Allah houdt van de weldoeners.”)
   (3:134)

   Wij Moslims hebben een grotere opdracht gekregen dat dit alles. We worden geacht vriendelijk te zijn als mensen onvriendelijk tegen ons zijn. Dit zorgt ervoor dat iemand verschoond wordt van de vuilheid van haat en het zal hem vervullen met geluk en gevoelens van ware broederschap. Allah zegt:(Het goede en kwade zijn niet gelijk. Daarom weerstaat (het kwade) door hetgeen best is. Dan ziet, degene met wie u vijandschap heeft, hij zal als uw boezemvriend worden.”)
   (41:34)
  • De Moslim wordt opgedragen om hoop te hebben en geen hoop te verliezen.
   De Profeet was een voorbeeld voor alle MoslimsHij hield van goede aankondigingen en haatte pessimisme.
   (Bukhari)
  • Het is een ieder verboden om duivelse gedachten erop na te houden of om Moslims te bespioneren.
   Een ieder die slecht denkt over mensen zal een zorgelijk leven leiden. Hij zal door mensen worden gehaat.
   Allah zegt: (“O, u die gelooft! Vermijdt in het algemeen verdenking want achterdocht is een zonde. En spionneert niet, noch belastert elkander. Lust iemand onder u het vlees van zijn dode broeder? U verafschuwt het zekerlijk. Vreest Allah voorzeker, Allah is Berouwaanvaardend, Genadevol. O, mensdom! Wij hebben u uit man en vrouw geschapen en Wij hebben u tot volkeren en stammen gemaakt, opdat u elkander moogt kennen. Voorzeker, de godvruchtigste onder u is de eerwaardigste bij Allah. Voorwaar, Allah is Alwetend, Alkennend.”)
   (49:12-3)

   De Profeet zei: “Pas op met het hebben van duivelse gedachten, want het is het meest onware van alle woorden. Bespioneer elkaar niet en wees niet hatelijk. Wees broeders in de ogen van Allah.”
   (Baihaqi)

   Herbergen van Goede Gedachten


   Een Moslim wordt in Islam opgedragen om goed te denken over wat zijn broeder doet en zijn daden niet als kwaadwillend te interpreteren.

   • Men moet verleden vergeten en denken aan het nu en de toekomst overlaten aan Allah.
    Allah zegt:(Opdat geen ziel moge zeggen: "O wat een spijt heb ik over hetgeen waarin ik te kort schoot tegenover Allah! En inderdaad behoorde ik tot de spotters. Of opdat zij niet moge zeggen: "Had Allah mij geleid dan zou ik zeker tot de godvruchtigen hebben behoord. Of opdat zij de straf ziende, niet moge zeggen: "Ik wilde dat er voor mij een terugkeer was, dan zou ik tot de goeden behoren.")
    (39:56-58)

    Een beroemde schrijver schreef:

    “Wat gepasseerd is kan niet meer teruggebracht worden, wat je wenst is voor de wereld van het ongeziene. Je hebt controle over de dingen die gebeuren in het uur waarin je bent. Nadenken over het verleden zal het niet doen terugkeren, en denken aan de toekomst zal je ontmoedigen om te doen wat je moet doen in het heden.”   • We worden aangemoedigd om te geven en te besteden in het pad van Allah. Inderdaad, geluk ligt in het geven en niet in het ontvangen. Nadat je iets heilzaams hebt gedaan, zoals het geven van eten aan een arme persoon of het geven van kleding aan een persoon die het nodig heeft, of als je iemand in tijden van nood helpt, hoe voel jij je dan?
    Allah zegt:(“En laat hen van jullie die bemiddeld en gefortuneerd zijn niet zweren niet uit te geven aan de verwanten en de armen en de uitwijkers op de Weg van Allah; laat hen vergeven en lankmoedig zijn: houden jullie er niet van dat Allah jullie vergeeft? En Allah is Vergevensgezind, Meest Barmhartig.”)
    (24:22)

    We worden ook gewaarschuwd om niet op te scheppen over wat we hebben gegeven, want dit zal de beloning vernietigen en ook onze vreugde. Allah zegt: (“O jullie die geloven: maakt jullie liefdadigheid noch ongeldig door opscheppen, noch door kwetsen, zoals degene die, van zijn eigendom geeft om op te vallen bij de mensen, en (die) niet in Allah en de Laatste Dag gelooft. En de gelijkenis met hem is als met een gladde rots, bedekt met aarde, waarop zware regen valt die haar kaal achterlaat: zij verdienen niets voor wat zij gedaan hebben. En Allah leidt het ongelovige volk niet.”)
    (2:264)

    Als je niet voldoende hebt om te geven, wees dan vriendelijk als je speekt en glimlach. Het is inderdaad beter dan opscheppen over het geven van iets in het pad (omwille) van Allah. Allah zegt: (“(Het uitspreken van,) vriendelijke woorden en vergeving is beter dan een liefdadigheid die door kwetsing gevolgd wordt. En Allah is Behoefteloos, Zachtmoedig.”)
    (2:263)

    De Moslim dient een positieve factor zijn in de samenleving, en de geboden van Allah na te leven. Daarom dient een Moslim goedheid voor anderen lief te hebben, en het duivels voor anderen te haten. Allah zegt: (“En degenen die zich in de stad hebben gehuisvest en(anderen) vóórgingen in het geloof, hebben diegenen lief, die tot hen de toevlucht nemen, en gevoelen geen behoefte in hun hart aan hetgeen hun gegeven wordt, zij geven anderen de voorkeur boven zichzelf, al verkeren zij zelf in armoede. En wie voor zijn eigen vrekkigheid wordt behoed, hij is voorzeker geslaagd.”)
    (59:9)

    De Profeet zei: “O Yazid b. Asad, hou je ervan om Jannah binnen te treden?’ Hij zei:’Ja!’ Toen zei hij:’Wens voor je Moslim broeder wat je wenst voor jezelf.”
    (Hakim)
   • Men dient mensen te leiden richting goedheid en hen te waarschuwen voor het kwaad, zodat ze gelukkig leven.

    Allah zegt:(“En laat er uit jullie een groep voortkomen die uitnodigt tot het goede en oproept tot deugdelijkheid en (dit) het verwerpelijke verbiedt, en zij zijn degenen die de welslagenden zijn.”)
    (3:104)

    De Profeet zei: “De religie is nasiehah (geven van advies).” Wij vroegen: “Ten opzichte van wie?” Hij antwoordde: “Ten opzichte van Allah, Zijn Boek, Zijn Boodschapper, de leiders van de moslims en de moslims in het algemeen.”
    (Muslim)
   • Helpen van mensen in nood en het geven aan goede doelen.

    Allah zegt:(“En degenen die geduldig zijn bij het zoeken naar het welbehagen van hun Heer, en die de salat onderhouden en die bijdragen geven van waar Wij hun mee voorzagen, in het verborgene en openlijk. En die door het goede het kwade opheffen. Zij zijn degenen voor wie er de goede eindbestemming is.”)
    (13:22)
   • Men dient op te komen ten behoeve van anderen en hun invloed aanwenden om anderen te helpen om in goedheid hun doelen te vervullen en te voltooien.

    Allah, de Verhevene, zegt: (“En wie een goede voorspraak schenkt: hem komt een aandeel daarin toe. En wie een slechte voorspraak geeft: hij draagt de last daarvan. En Allah is Almachtig over alle zaken.”)
    (4:85)

    Wanner een persoon naar de Profeet kwam om van hem iets te vragen zei hij:
    “Bemiddel voor je broeder en je zult een beloning ontvangen. Allah zal zorgen voor uw zaken.”
    (Bukhari)
   • Men dient goedheid in al zijn vormen aan te bieden aan alle mensen.

    de Profeet zie:De meest geliefde mensen bij Allaah zijn degenen die het meest van nut zijn jegens de mensen. De meest geliefde daad bij Allaah is een moslim blij maken. Of een moeilijkheid bij hem weghalen/oplossen. Of een lening van hem aflossen, Of zijn honger te stillen. En het is mij geliefder om met een broeder van mij mee te gaan vanwege een behoeftigheid. Dit is bij mij geliefder dan om een maand lang in deze moskee (moskee van de profeet in medina) el-i´tikaaf – afzondering van het wereldse in een moskee om Allaah te aanbidden - te verrichten. En wie zijn boosheid weet te bedwingen, Allaah zal zijn gebreken verbergen. En wie zijn woede verbergt terwijl hij in staat is om deze te uiten, Allaah zal op de dag des oordeels zijn hart vullen met tevredenheid. En het slechte gedrag bederft de (goede) daden zoals azijn honing bederft”
    (Tabrani)

    Wanneer men ernaar streeft Islam te verspreiden, zal men een staat van geluk ervaren dat niet omschreven kan worden. Als men een ander redt van de bestraffingen van de Hel, is dat inderdaad een verbazingwekkend gevoel. Een van de Metgezellen zei tegen Rustum, de Perzische Koning, toen hij hem vroeg waarom hij naar zijn land was gekomen: “We zijn gekomen om mensen te bevrijden van het aanbidden van mensen, zodat zij de Schepper van de mensen kunnen aanbidden. We zijn gekomen om de mensen te bevrijden van de restricties en beperkingen van dit wereldse leven, zodat zij begrijpen dat het Hiernamaals het echte leven is. We zijn gekomen om hen te bevrijden van de onderdrukking van alle religies om ze de rechtvaardigheid van Islam te geven.”

    Allah zegt:(“En bevecht hen totdat er geen Fitnah meer is en de godsdienst geheel voor Allah is. Als zij ophouden, voorwaar, dan is Allah wat betreft hetgeen zij bedreven Alziende.”)
    (8:39)


    Geven in het pad van Allah staat niet alleen in relatie tot Moslims. De Profeet, moge God hem prijzen, gaf ook aan niet-Moslims.
    “Anas b. Malik heeft gezegd dat de Boodschapper van Allah gaf zodra iemand iets vroeg. Een persoon die Islam had aanvaard ging terug naar zijn volk en zei tegen hen: “O volk! Aanvaard Islam, want inderdaad Mohammed geeft alsof hij geen vrees heeft voor armoede.”
    (Ibn Khuzaimah)
 • Geloof in de Boodschappers van Allah

  Zij zijn degene die we dienen te na te streven. Men kan Allah niet kennen of het ultieme geluk ervaren, anders dan alleen maar via hen. Imam al-Qayyim zei in zijn boek Zaad al-Ma’ad:

  “Met betrekking tot een geneesmiddel dat de harten zal genezen, die kan alleen worden gevonden door wat de Boodschappers hebben doorgegeven. Harten zouden goed worden alleen door het kennen van hun Schepper en door te streven naar het goede en het vermijden van wat is verboden en de woede van Allah wekt. Het hart kan alleen op deze manier gezond worden. Men zal niets van dit alles weten, behalve door de openbaringen gebracht door de Boodschappers. Wie denkt dat men een gezonde status kan bereiken zonder deze leiding door hen gegeven is inderdaad een dwaas. Zij leiden een leven zoals dieren, hun verlangens en wensen volgend. Wie geen onderscheid kan maken tussen deze twee staten van zijn, heeft een levenloze hart.”

 • Geloven in de Laatste Dag

  Wanneer iemand gelooft in de Laatste Dag en dat mensen weer zullen worden opgewekt en vervolgens beloond zullen worden of worden gestraft, zal hij gerust zijn en zekerheid hebben dat als hem onrecht wordt aangedaan in dit leven en hij zijn recht niet kan halen, Allah hem dit recht zal geven in het Hiernamaals. In het Hiernamaals, wordt er niet betaald met geld, maar met daden.
  De Profeet zei tegen zijn Metgezellen: “Weten jullie wie muflis (failliet / arm) is?” Zij (de metgezellen van de de Profeet) zeiden: “Bij ons is de man die geen dirham en geen bezit heeft muflis.” De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) zei: “Degenen die muflis is binnen mijn ummah (gemeenschap) is degene die op de dag der opstanding komt met het gebed, vasten en zakaat, maar hij zal komen terwijl hij die-en-die beledigd heeft, die-en-die belasterd heeft, de eigendommen van die-en-die verbruikt heeft, het bloed van die-en-die heeft doen vloeien en die-en-die geslagen heeft. Ieder van hen zal wat van zijn hasanat (goede daden) gegeven worden en als zijn hasanat opraken voordat de rekening vereffend is, zal er wat van hun zonden genomen worden en op hem geworpen worden. Vervolgens zal hij in de Hel geworpen worden.”
  (Muslim)

  Rekenschap afleggen en vergelding is niet alleen van toepassing tussen mensen, maar ook tussen de dieren. De Profeet zei:“De rechten zullen worden gegeven aan de rechtmatige eigenaren. Het recht van een schaap die werd verwond door een ram zal ook worden genomen."
  (Ibn Hibban)

  Wanneer iemand gelooft in de Laatste dag, zal men niet zich niet onbehagelijk voelen als men in dit leven iets niet kan bereiken; want inderdaad er wachten betere dingen voor hen in de Hemel. De Profeet zei dat Allah zei:
  "Ik heb voor Mijn vrome dienaren voorbereid, wat geen oog heeft gezien, wat geen oor heeft gehoord en wat geen mensenhart heeft waargenomen." De Profeet zei toen: ”Reciteer als je wilt,” (“En geen ziel weet welke verkoeling van de ogen voor hen verborgen wordt gehouden, als beloning voor wat zij plachten te doen.”)
  (32:17)

  Als een gelovige wordt getroffen door een calamiteit, doorstaat hij het geduldig, wetende dat de test van Allah komt. Alle pijn die hij had zal zijn vergeten op het moment dat hij het Paradijs binnentreedt. De Profeet zei: “De rijkste, meest gezegende persoon in dit leven zal naar voren worden gebracht in de Hel worden gedompeld en er weer uitgehaald worden en daarna zal hem worden gevraagd: ‘O zoon van Adam, heb je enige goedheid in jouw leven?’ Hij zal zeggen: ‘Nee Allah!’ Dan zal de meest ellendige persoon in dit leven naar voren worden gehaald en hij zal in de Hemel worden ondergedompeld en gevraagd worden: ‘Heb je ontberingen doorstaan?’ Hij zal zeggen, ‘Nee Allah!’”
  (Muslim)

  Het geloof in deze pilaar zal de Moslim aansporen om het goede te doen.

 • Geloof in Voorbeschikking

  We geloven dat wat ons overkomt, is verordend door Allah en wat aan ons voorbijgaat aan calamiteiten en goedheid, is niet voor ons bestemd als Allah het niet heeft verordend.
  Allah zegt: (“Er gebeurt geen ongeluk op aarde of aan uzelf zonder dat het is opgetekend in het Boek voordat Wij het openbaren. Voorzeker - dat is gemakkelijk voor Allah. Opdat u niet moogt treuren over hetgeen u verloren heeft, noch juichen over hetgeen Hij u heeft gegeven, want Allah heeft geen pocher of opschepper lief”)
  (57:22-23)

  De Profeet zei:‘Jongeman, ik zal je iets leren. Wees je bewust 2 van Allah, dan zal Allah jou beschermen. Wees je bewust van Allah, dan zal je Hem voor je vinden. Als je iets vraagt, vraag het dan aan Allah. Als je hulp zoekt, zoek dan hulp bij Allah. Weet dat als heel de gemeenschap bij elkaar zou komen om jou enig voordeel te verschaffen, dan zou zij dat alleen kunnen doen als Allah dat al voor jou bepaald had. En als men bij elkaar zou komen om jou schade te berokkenen, dan zou men dat alleen kunnen doen als Allah dat al voor jou bepaald had. De pennen zijn van het papier gelicht en de bladzijden zijn al opgedroogd'.
  (Hakim)

  Geloof in lotsbestemming zal ervoor zorgen dat men blij wordt en dat zijn hart tot rust komt. Men zal niet tobben of overstuur raken door gemiste kansen. De Profeet zei:'Een sterke gelovige is beter en geliefder bij Allah, de Verhevene, dan een zwakke gelovige, maar beiden zijn rechtschapen. Zorg voor wat je voordeel geeft, vraag om Allah's hulp en wees niet zwak. Als je iets aantreft zeg dan niet: als ik maar zus en zo had gedaan, maar zeg: Allah heeft voorbeschikt wat Hij wil. Anders geef je Satan de kans bezig te zijn'.
  (Muslim)

  Men moet niet wanhopen over een gemiste kans. Als we even een moment zouden nadenken over de veel voorkomende aandoeningen, zouden we merken dat het merendeel van deze ziekten te maken heeft met zorgen over allerlei zaken. Met andere woorden, ze zijn het resultaat, direct of indirect, van het niet geloven in deze pilaar. Wanneer men oprecht gelooft in deze pilaar zal men in staat zijn om, met de wil van Allah, zijn zorgen en bedenkingen te overwinnen.

  Soorten Angst en zijn Genezing:

  Angsten, bedenkingen en zorgen kunnen worden behandeld en genezen in Islam. Een persoon kan angst in zich dragen voor een divers aantal zaken,

  • angst om niet voldoende bestaansmiddelen te hebben.

   Allah zegt: (En in de hemel is uw onderhoud en hetgeen u is beloofd.)
   (51:22)


   Allah heeft de waarheid gesproken. Inderdaad is er in de hemel onderhoud voor mensen. Bijvoorbeeld, regen valt en vegetatie groeit. Mensen profiteren ook rechtstreeks van het regenwater. Allah heeft beloofd om voor ieder individu de bestaansmiddelen te verzorgen. Allah zegt: (“Er is geen levend wezen (Dabbah) op aarde, of aan Allah is het onderhoud ervan. En Hij kent de verblijfplaats en de bewaarplaats ervan. Alles is vastgelegd in een duidelijke Boek.”)
   (11:6)

   Het doet er niet toe hoe zwak een wezen is, zijn bestaansmiddelen zijn door Allah toegewezen. Allah zegt: (“En hoeveel levende wezens zijn er niet, die niet over hun levensonderhoud beschikken? Allah voorziet hen en jullie ook. En Hij is Alhorend, Alwetend.”)
   (29:60)

   Allah sprak tot Maryam (Maria) toen ze zich zwak voelde: (“En schudt de stam van de palmboom naar jou toe, dan zullen er rijpe dadels op jou vallen.”)
   (19:25)

   Allah gaf haar niet alleen dadels, maar verse dadels. Alles wat ze hoefde te doen was te schudden aan de boom en de dadels zouden binnen handbereik neervallen.
   Allah voorziet ook de dieren. Zij vinden eenvoudig voedingsmiddelen, waar ze ook zijn. De Profeet zei:“Als jullie allemaal op Allah hadden vertrouwd zoals jullie op hem zouden moeten vertrouwen, dan zou Hij jullie zeker voorzien hebben zoals hij de vogels voorziet, die s ochtends hongerig wakker worden en in de schemering met volle magen terugkeren.”
   (Ibn Majah)

   Velen hebben de neiging om op een verkeerde manier van God afhankelijk te zijn. Om dit op de correcte wijze te doen, moet en ook zijn eigen aandeel doen. Profeet zei niet: “Laat je kameel loslopen en vertrouw op Allah.” Maar hij zei: “Bind haar vast en vertrouw (op Allah.”
   (Ibn Hibban)

   Vaak wordt dit verwaarloosd en wenst men dat middelen magisch tevoorschijn komen. De Profeet zei: “Als een van jullie brandhout zou verkopen, zou het beter zijn dan te bedelen.”
   (Bukhari)

   Hieruit kunnen we opmaken dat er naar moeten streven om de middelen die Allah voor ons heeft bestemd te verkrijgen. Men moet niet bang zijn dat iemand de middelen die voor je bestemd zijn kan afpakken, want Allah zegt: (“Zeg: "Als jullie de schatten van Barmhartigheid van mijn Heer zouden bezitten, dan zouden jullie het vasthouden uit vrees voor de uitgave (ervan)." En de mens is gierig!”)
   (17:100)
  • Angst voor zaken die pijn doen, zoals ziekten of calamiteiten die iemand kunnen treffen.
   Het maakt niet uit hoeveel zorgen zich iemand hierover maakt, het zal de zaak niet in het minst veranderen. In tegendeel, het kan zelfs de situatie verergeren.
   Allah zegt: (“En wanneer Allah jou met een tegenslag treft, dan is er niemand die deze kan wegnemen, behalve Hij. En wanneer Hij voor jou iets goeds wenst, dan kan niemand Zijn gunst tegenhouden. Hij treft daarmee wie Hij wil van Zijn dienaren. En Hij is de Vergevensgezinde, de Meest Barmhartige.”)
   (10:107)

   De Boodschapper van Allah zei: ”Hoe mooi zijn de zaken van de gelovige, voor hem is alles goed, en dat geldt slechts voor de gelovige. Wanneer hem iets goeds overkomt, dankt hij God, en dat is goed voor hem, wanneer hem iets slechts overkomt, draagt hij het met geduld, en dat is goed voor hem”.
   (Muslim)

   De Profeet heeft verordend dat we de calamiteiten die ons treffen aanvaarden en zoeken naar een manier om deze te verlichten.

   Op een keer toen de Profeet op bezoek ging bij zijn kleinkind liet hij wat tranen de vrije loop. De Boodschapper van God zat bij het sterfbed van het kind. De ogen van het kind bevroren en leken als stenen. Toen de Boodschapper van Allah dit zag begon hij te huilen. Sa’d zei tegen hem, ‘Wat is dit O Profeet van God?’ Hij zei: ’Dit is een genade van God, de Verhevene, die Hij plaatst in de harten van Zijn slaven. Waarlijk, God is barmhartig aan hen die barmhartig zijn voor anderen.”
   (Bukhari)

   Geduld is een vereiste voor een Moslim en wie ziek wordt dient medische hulp in te schakelen. De Profeet zei: “Zoek medische zorg O slaven van Allah, want Allah heeft geen ziekte neergezonden of Hij heeft er ook een genezing voor neergezonden.”
   (Ibn Hibban)

   Men dient zich bewust te zijn dat men geen medische hulp zoekt van onbetrouwbare bronnen. Abu Hurairah, moge Allah tevreden zijn met hem, zei:“De Boodschapper van Allah heeft verboden dat men medicijnen gebruikt van onwettige bronnen.”
   (Haakim)

   Hij zei ook: “Iedere ziekte heeft een genezing, zij die onwetend zijn van de genezing zullen onwetend zijn (van het bestaan), en zij die het weten zullen het weten (van het bestaan).
   (Ibn Hibban)
  • Vrees voor de dood. Dit is een realiteit die iedereen zal ervaren.
   Allah zegt: (“Al hetgeen is, zal vergaan. En er blijft alleen het Aangezicht van uw Heer, de Bezitter van Heerlijkheid en Eer.”)
   (55:26)

   Niemand kan aan de dood ontsnappen. Allah zegt: (Zeg: "De dood waarvan jullie vluchten zal jullie zeker treffen. Dan zullen jullie teruggebracht worden tot de Kenner van het onzichtbare en zichtbare. Daarna zal Hij jullie hetgeen laten weten wat jullie hebben gedaan.”)
   (62:8)

   Men dient zich bezig te houden met wat komt na de dood, niet de dood zelf. Allah zegt: (“Voor iedere gemeenschap is er een vastgesteld tijdstip en wanneer haar tijdstip is gekomen, dan kunnen zij het geen moment uitstellen noch vervroegen.”)
   (7:34)

   Degene die angst heeft voor de dood is degene die een zwak geloof heeft of helemaal geen geloof. Wanneer iemand gelooft in de Laatste Dag, Wederopstanding en het Verantwoorden, zullen zij zich zeker op hun gemak voelen. Iemand die gelooft in de dood zal streven naar het verbeteren van zijn situatie na het sterven en zal daardoor een positievere bijdrage leveren aan de samenleving. Hij zal niet van streek raken door kansen die voorbij zijn gegaan of door onderdrukking of een onderdrukker, want een ieder van hen zullen voor Allah worden geplaatst en rekenschap af moeten leggen.