Waar Geluk

Weet u wat geluk is? De definitie is dat het een aangenaam gevoel of toestand is van de ziel dat voortkomt uit elke aard van geluk dat is gebouwd op een vaste overtuiging.
Ieder persoon moet een doel hebben die men wil behalen, hoe beter hij in staat is om dit doel te bereiken, hoe groter zijn gevoel van geluk zal zijn.
Psychologen definiëren geluk als een continu gevoel van plezier, voldoening, vrijgevigheid en genot, als gevolg van tevredenheid over zichzelf, het leven en de overtuiging dat ze een gelukkig lot tegemoet gaan.

Soorten Geluk

Uit deze definitie kunnen we geluk onderverdelen in drie categorieën:

 • Eerste Categorie:

  Vals geluk, die duurt slechts een korte periode. Deze vorm van geluk is het gevolg van een plotselinge geluk. Velen geloven dat geluk kan worden bereikt door middel van drugs- of drugsmisbruik en daarom zal men op basis van deze overtuiging drugs en drank nuttigen om de problemen van het dagelijks leven te ontwijken. Ze geloven dat geluk in eerste instantie bereikt kan worden door problemen te vergeten. Drugsgebruik geeft een illusie van geluk, die snel verdwijnt wanneer men niet gebruikt, waarna de persoon volledig instort. Dit leidt dan tot de aandrang om weer drugs tot zich te nemen en daarmee wordt de afhankelijkheid en verslaving een feit en wordt men een hulploos lid van de samenlving. Bovendien kan deze persoon een aantal psychologische en lichamelijke ziektes ontwikkelen.

 • Tweede Categorie:

  Geluk ervaren bij het behalen van doelen. Het is vergelijkbaar met de vorige vorm van geluk omdat het een korte levensduur heeft, hoewel het minder schadelijk is dan de vorige vorm van geluk. Als het bereiken van een doel grote inspanningen vraagt en het is eindelijk bereikt dan vraagt men zich af, wat is het volgende doel? De pijn die men ervaart nadat het gevoel van climax en geluk over het behalen van een doel wegebt, is ongeveer hetzelfde als de pijn die men ervaart in de eerste categorie.

  Kortom, dit geluk is een kortstondige ervaring, die in het beste geval iemand blij en gelukkig maakt voor een korte tijd.

 • Derde Categorie:

  Het ware geluk. Deze vorm van geluk blijft bij een iemand onder alle omstandigheden; door vreugde en verdriet, armoede en welvaart, ziekte en gezondheid en of men nou wel of niet bereikt wat men wenst in deze wereld. Dit geluk is het resultaat van iemands vaste overtuiging.

Wil je echt Geluk hebben?

Deze vraag lijkt misschien vreemd, want het antwoord is immers duidelijk. Ik denk dat ieder weldenkend individu dit bevestigend zou beantwoorden. Dus hoe kan men geluk bereiken? Ieder individu heeft zijn unieke wijze waarmee men geluk wil bereiken. Sommigen geloven dat geluk wordt bereikt door het hebben van geld, terwijl anderen het zoeken in posities met macht en aanzien. Het wordt zichtbaar door het hebben van veel vrienden of de macht hebben om anderen te beïnvloeden. Als we iedereen vragen die heeft gestreefd om een doel te bereiken, of zij ook daadwerkelijk waar geluk hebben bereikt, zal het antwoord meestal ontkennend zijn. De reden is simpel, het ware geluk is een continu gevoel van gelukzaligheid en comfort. Men zal niet in staat zijn om dit te ervaren, zelfs als ze een berg goud hebben, want zoals een Arabisch spreekwoord zegt, "Men kan in staat zijn om een bed te kopen, maar de slaap kan men niet kopen!"

Vaak zal iemands geloof ervoor zorgen dat men zich juist vervreemd voelt van waar geluk, want geloof zal eisen dat een persoon gelooft in het ongelovige of het onlogische. De spirituele vacuüm waarin iemand verzeild kan raken en wat tot ellende kan leiden, kan niet worden weggehaald tot iemand het ware geloof accepteert; het geloof dat zal bijdragen aan zijn individualiteit en hem een ware doel zal geven in dit leven.

Het bereiken van het ware geluk is eenvoudig en ligt binnen ieders bereik, maar de bron waaruit dit kan worden verworven, lijkt vaak een raadsel voor velen. Als men echt op zoek is naar waar geluk, moet men bereid zijn offers te brengen om het te bereiken. Wat wordt bedoeld, is dat men klaar moet zijn om een verandering ten goede te maken. Het ware geluk kan alleen worden verkregen door Islam te aanvaarden. Sommigen kunnen sceptisch zijn over wat men zojuist heeft gelezen, maar het is de waarheid. Zodra een persoon van harte en zonder reserves Islam accepteert, het begint toe te passen zoals het hoort en zich houdt aan zijn geboden zoals genoemd in de twee bronnen, de Edele Koran en de Soennah, dan zullen zij het ware geluk ervaren.

'Waarom' is de vraag dat zal worden gesteld door de overgrote meerderheid. Voordat deze vraag wordt beantwoord, kijken we nog even naar de definitie van geluk zoals gegeven door psychologen. Psychologen definiëren geluk als een continu gevoel van plezier, voldoening, vrijgevigheid en genot, als gevolg van tevredenheid over zichzelf, het leven en de overtuiging dat ze een gelukkig lot tegemoet gaan. Een individu zal dit alles te bereiken door Islam. God, de Almachtige, zegt:(“Voorwaar, de mannen die zich hebben overgegeven (aan Allah) en de vrouwen die zich hebben overgegeven, en de gelovige mannen en de gelovige vrouwen, en de gehoorzame mannen en de gehoorzame vrouwen, en de waarachtige mannen en de waarachtige vrouwen, en de geduldige mannen en de geduldige vrouwen, en de ootmoedige mannen en de ootmoedige vrouwen, en de bijdragen gevende mannen en de bijdragen gevende vrouwen, en de vastende mannen en de vastende vrouwen en de mannen die over hun kuisheid waken en de vrouwen die (daarover) waken, en de mannen die Allah veelvuldig gedenken en de vrouwen die gedenken: Allah heeft voor hen vergeving bereid en een geweldige beloning.”)
(33:35)

Tevredenheid in dit leven is aan ons beloofd door God de Almachtige, Hij zegt:(“Jullie zijn de beste gemeenschap die uit de mensen is voortgebracht, (zolang) jullie tot het goede oproepen en jullie het verwerpelijke verbieden, en jullie in Allah geloven. En als de Lieden van het Schrift zouden geloven, zou dat beter voor hen zijn, onder hen zijn er gelovigen, maar de meesten van hen begaan zware zonden.”)
(3:110)

Tevredenheid in het volgende leven is ons ook beloofd door God de Almachtige, Hij zegt: (“Voor degenen die geloven en goede daden verrichten zijn er de Tuinen van Firdaus (het Paradijs) als een verblijfplaats. Zij zullen daarin eeuwig levenden zijn. En zij zullen daar geen verandering in wensen.”)
(18:107-108)

In essentie is het ware geluk het resultaat van een aantal factoren en dit geluk kan niet worden bereikt, tenzij men een geloof accepteert, dat balanceert tussen de materiële en spirituele aspecten van het leven.
Wereldse 'man-made' systemen, new-age godsdiensten en sekten die worden verkocht aan de massa's, zijn merendeels ontstaan als reactie op Islam. Al deze systemen zijn ongeschikt verklaard en hebben geen logische oplossingen of antwoorden om de problemen van vandaag op te lossen. De juistheid van deze verklaring is duidelijk is; men hoeft bijvoorbeeld alleen maar te kijken naar de ineenstorting van de Sovjet-Unie, en de huidige kapitalistische systemen die op de rand van de afgrond balanceren. De reden dat deze systemen niet zijn geslaagd is simpel; ze zijn gebouwd op valse leringen en zijn gebaseerd op adviezen die kortzichtig zijn. De populaire Arabische parabel, "Ik herinnerde me een probleem en vergat vele anderen," is zeker van toepassing op deze 'man-made' systemen.

In de meeste gevallen worden 'man-made' systemen gebruikt voor eigen gewin, om eigen persoonlijke voordelen te kunnen genieten en om bepaalde mensen op oneerlijke wijze te bevoorrechten. Zo op het eerste gezicht bevorderen deze systemen één van de twee uitersten; de individu boven de gemeenschap plaatsen of de gemeenschap boven een individu plaatsen. Wat erger is, is dat veel 'man-made' systemen het materiële aspect van het leven aanmoedigt en boven het geestelijke aspect plaatst. Islam, aan de andere kant, biedt de mens een perfect gebalanceerde oplossing aan. God, de Verhevene, zegt:(“Zo maakten Wij jullie tot een gematigd volk, opdat jullie getuigen zullen zijn voor de mensen en opdat de Boodschapper (Moehammed) een getuige zal zijn voor jullie.”)
(2:143)

Profeet Mohammad vertelde aan zijn metgezel Abdullah b. Umar, moge Allah tevreden zijn met hem: “O Abdullah, klopt het dat je elke dag vast en alle nachten in (extra) gebed staat? Hij zei: "Ja, O Allah's profeet." Waarop de Profeet (ρ) antwoorde: "Doe dat niet, O Abdullah, vast soms en soms ook niet. Verricht je extra gebeden s' nachts, maar slaap ook s' nachts. Je lichaam heeft rechten over jou, evenals je ogen recht op jouw (rust) hebben, en evenzo heeft jouw vrouw rechten op jouw (in tijd en aandacht voor haar)."
(Bukhari)

Materialisten hebben de neiging om hun ziel buiten beschouwing te laten en het leven te zien als een middel waardoor zij hun verlangens kunnen bevredigen. Ze houden absoluut geen rekening met de spirituele kant van het leven. Dit is de algemene tendens in het Westen, waar velen hun godsdienst vaarwel hebben gezegd. De vraag moet worden gesteld, of dit zal leiden tot geluk? Een logisch, weldenkend mens zal hier ontkennend op antwoorden. Als het opgeven van de godsdienst de sleutel is tot geluk, zouden vermogende particulieren zoals Christina Onassis, geen zelfmoord hebben gepleegd. Ze was het beroemde kind van de miljardair die overleed en haar achterliet met een groot fortuin. Iemand van de media vroeg haar toen ze in Frankrijk was: "Bent u de rijkste vrouw ter wereld?" Ze zei: "Ja, dat ben ik, maar ik ben ook de ongelukkigste."Geweldig, ze had geld in overvloed, en nog steeds was niet blij! De reden hiervoor was dat ze het geestelijke aspect van het leven had genegeerd. Dit resulteerde direct in de ziekte van haar ziel, een ziekte die vaak voorkomt. De remedie is vrij eenvoudig en kosteloos; het is het geloven in de Almachtige God, en het geloof dat Hij heeft goedgekeurd voor de mensheid, te accepteren. Deze geestelijke ziekte zal, indien het niet wordt behandeld, desastreuze gevolgen hebben, zoals te zien in het verhaal van Christina.

Scandinavië, een eerste wereldland, die door sommigen wordt beschouwd als een van de rijkste landen in de wereld, zowel op individuele basis en op bestuurlijk niveau, daar zou men van kunnen denken dat de mensen een zeer gelukkig leven leiden. Vreemd genoeg, heeft het de hoogste zelfmoordcijfers ter wereld. Islamitische landen, die worden gerekend tot de 'derde wereld' blok, hebben zo'n geringe percentage zelfmoorden dat het soms alleen kan worden geduid door een paar individuele gevallen op jaarbasis.

F. Filweas zei: "Het Westen lijdt aan een enorme geestelijke leegte, die geen principe of geloof zou kunnen vullen om zo geluk te brengen. Ondanks de rijkdom daar, en de zogenaamde economische welvaart en de bevrediging van lichamelijke behoeften van de mensen, heeft de westerse mens nog steeds een gevoel van leegheid in zijn leven. Hij vraagt zich af waarom hij leeft, waar hij naartoe gaat, en waarom. Maar niemand heeft, tot dusver, hem een bevredigend antwoord kunnen geven. Helaas heeft hij geen idee dat zijn remedie is het volgen van de juiste religie, de religie waarover hij niet meer kennis van heeft dan de bestaande twijfels. Echter, het begin van een licht is begonnen met een doorbraak nadat een paar groepen Westerlingen, Islam omarmd hebben en de Westerse mens met hun eigen ogen konden aanschouwen hoe mannen en vrouwen Islam praktiseren en leven volgens de Islamitische regels. Dagelijks omarmen enkele mensen de ware religie. Dit is nog maar het begin."

De ziel moet tevreden zijn, zoals dat ook geldt voor het lichaam. Als de ziel niet tevreden is, zal men grote zorgen en gevoelens van ontevredenheid en ongeluk met zich meedragen. De ziel wordt tevreden met het ware geloof in de Eenheid van God en het geloof dat Hij ons zal doen herrijzen en ons verantwoordelijk zal houden voor wat we doen. Men moet ook uitblinken in het doen van het goede en het kwade vermijden. God, de Almachtige, zegt:(“(Zij zijn) degenen die gelovigen zijn en wiens harten tot rust komen door het gedenken van Allah. Weet: door het gedenken van Allah komen de harten tot rust.”)
(13:28)

Tevredenheid, geluk, en gevoelens van gelukzaligheid, zijn enkele van de grote gevoelens die een Moslim ervaart. De geleerde, Ibn Taymiyyah, moge God hem genadig zijn, zei na te zijn gemarteld, verbannen en gevangengezet: 'Wat kan mijn vijanden mij aandoen? Mijn paradijs en boomgaard zijn in mijn hart en ze verlaten mij nooit. Als mijn ontvoerders mij gevangen zetten is het vrijwel zeker een zeker een religieuze retraite, als ze me vermoorden is het martelaarschap, en als ze me verbannen uit mijn land, is het als toerisme. '

Deze woorden zijn gewoonweg geweldig. Hij werd gevangen genomen en mishandeld en toch is dit wat hij zei. Een persoon die oprecht gelooft, zal te allen tijde gelukkig zijn. Islam zal een persoon volledige spirituele geluk en tevredenheid geven, ongeacht hun financiële of sociale situatie in het leven. Een ware Moslim is gelukkig onder alle omstandigheden, of men nu ziek is of gezond, rijk of arm, of in een toestand van veiligheid of chaos. God, de Verhevene, zegt: (“Degenen die wanneer een ramp hen treft, zeggen: (Inna lillahi wa inna ilaihi radji'oen) "Voorwaar, aan Allah behoren Wij, en voorwaar, tot Hem zullen Wij terugkeren. Zij zijn degenen op wie de zegeningen van hun Heer neerdalen, en Barmhartigheid, en zij zijn degenen die de rechte Leiding ontvangen.")
(2:156-157)

De Boodschapper van God (ρ) zei: “Verbazingwekkend inderdaad is de zaak van de gelovige, al zijn zaken zijn uiteindelijk goed voor hem en dit is alleen voor de gelovige. Wanneer hij wordt gezegend met een gunst, zou hij God dankbaar en erkentelijk zijn en het zou goed voor hem zijn, en wanneer hij getroffen wordt door tegenspoed, zou hij geduld betrachten en het zou goed voor hem zijn.”
(Muslim)

De leer van de Islam zal zeker ertoe leiden dat u uw zorgen vergeet en het zal u geduldig maken. Het zal u wegleiden van de sfeer van ontevredenheid en leiden in de richting van meer tevredenheid.
Er is iets waar men zich bewust van zou moeten zijn: Islam geeft zijn volgelingen niet de opdracht om een monnik te worden of om zich te distantiëren van wereldse genoegens; integendeel, het eist van een gelovige dat hij gebruik maakt van de wereldse bezittingen om het ware geluk te verwerven.

Wie een positie van macht heeft, moet deze macht inzetten om de religie van God te verspreiden en om te zorgen voor de behoeften van zijn medebroeders en zusters. God zegt:(“En wie een goede voorspraak schenkt: hem komt een aandeel (de beloning) daarin toe. En wie een slechte voorspraak geeft: hij draagt de last daarvan (de last). En Allah is Almachtig over alle zaken.”)
(4:85)

Wie rijkdom heeft, zou deze rijkdom moeten gebruiken voor de doeleinden die God bepaalt en het in te zetten bij het verlichten van de problemen van zijn medebroeders. God zegt:(“En degenen in wier rijkdommen een vastgesteld deel is. Voor de bedelaar en voor hem die niet bedelen kan.”)
(70:24-5)

De Profeet (ρ) maakte duidelijk wat er zal gebeuren met iemands rijkdom. Hij zei:“De zoon van Adam zal zeggen: “Mijn rijkdom, mijn rijkdom”, er zal worden gezegd: “O zoon van Adam, jouw rijkdom zal niets anders zijn dan wat je hebt geconsumeerd en het is vergaan, of dat wat je hebt gedragen en is versleten, of dat wat je gaf in aalmoezen en voor jezelf hebt gehouden.”
(Muslim)

De Boodschapper van Allah (ρ) is het voorbeeld voor alle Moslims en elke Moslim probeert om hem te evenaren. Aboe Dharr, een van de metgezellen van de Profeet, zei: 'Ik liep met de Profeet (ρ) in Medina tot we de berg van Uhud hadden bereikt. De Profeet (ρ) zei: “O Abu Dharr!” Ik antwoorde: “Ja, Boodschapper van Allah.” Hij zei: “Als ik een berg goud had zo groot als de Berg Uhud, dan zou ik het binnen drie dagen allemaal uitdelen, en ik zou alleen datgene houden waarmee ik een schuld zou kunnen afbetalen.” Daarna zei de Profeet (ρ): “Zij die de rijksten zijn in deze wereld, zullen de armste zijn Op de Dag Der Opstanding, tenzij ze hebben gegeven omwille van Allah en inderdaad het zijn er weinige die dit doen.”
(Bukhari)